Najnowszy Numer

SPIS TREŚCI BN 2015 : 4 (380)

 • Marcin Rudnicki, Arkadiusz Dymowski, Niekończąca się historia − znaleziska monet antycznych z Kujaw… 241
 • Tomasz Struk, Lokalny i państwowy pieniądz w dziejach Gubina / Guben (Część I)… 271
 • Jan Gustaw Rokita, Medal upamiętniający Odsiecz Wiedeńską i oswobodzenie Ostrzyhomia spod okupacji tureckiej. Uwagi ikonograficzne… 285
 • Bogumił Sikorski, Nieznane lub mało znane monety zastępcze i żetony z obszaru byłych zaborów − rosyjskiego i austriackiego (Część IV) … 299
 • Recenzje i nowości wydawnicze … 306
 • Pro memoria… 307
 • NBP 2016 r. Plan emisji wartości kolekcjonerskich i monet okolicznościowych…308
 • Z życia Towarzystwa… 310

CONTENTS BN 2015 : 4 (380)

 • Marcin Rudnicki, Arkadiusz Dymowski, Never ending story − finds of ancient coins from Kujawy… 241
 • Tomasz Struk, State and local money in the history of Gubin / Guben (Part I)… 271
 • Jan Gustaw Rokita, The medal commemorating the battle of Vienna and the liberation of Esztergom from the Turkish occupation. Iconographic comments… 285
 • Bogumił Sikorski, Unknown or little known substitute coins and tokens from the area of the former − Russian and Austro-Hungarian annexations (Part IV) … 299
 • Reviews … 306
 • Pro memoria… 307
 • The National Bank of Poland 2016. The plan of issue of collector money and commemorative coins…308
 • Society newsletter… 310