BN 2004

NUMER 1 (333) 2004

SPIS TREŚCI

 • Edmund Kopicki, Monety państwa krzyżackiego w Prusach 1233-1525 (część I), s. 1-40;
 • Witold Garbaczewski, Monety z napisami hebrajskimi w średniowiecznej Europie, s. 41-58;
 • Lesław J. Welker, Falerystyka Gwardii Ludowej – Armii Ludowej, s. 59-66;
 • Czesław Chmielecki, Banknot 100 guldenowy Wolnego Miasta Gdańska i jego dwie wersje, s. 67-68;
 • Tadeusz Bohatyrewicz, Skarb monet srebrnych z Liwu (informacja wstępna), s. 69;
 • Recenzje, Z życia Towarzystwa, Listy od Czytelników s. 70-78;
 • Pro Memoria – Władysław Rzeczkowski 1932-2003, s. 79;
 • Wydawnictwa ZG PTN, s. 80;

 

CONTENTS

 • Edmund Kopicki, Coins of the Teutonic State in Prussia 1233-1525 (part I);
 • Witold Garbaczewski, Coins with Hebrew inscriptions in Medieval Europe;
 • Lesław J. Welker, Phaleristics of People”s Guard – People”s Army;
 • Czesław Chmielecki, 100 guilders banknote of the Free City of Gdansk and its two variants;
 • Tadeusz Bohatyrewicz, The hoard of silver coins from Liw (preliminary note);
 • Reviews, Society Newsletter, Readers” Letters;
 • Pro Memoria – Władysław Rzeczkowski 1932-2003;
 • PNS publications;

NUMER 2 (334) 2004

SPIS TREŚCI

 • Od Redakcji, s. 81-82;
 • Edmund Kopicki, Monety państwa krzyżackiego w Prusach 1233-1525 (część II), s. 83-118;
 • Stanisław Suchodolski, Moneta w strefie bałtyckiej około roku 1000. Reorientacja ze wschodu na zachód, s. 119-130;
 • Andrzej Krzyżaniwskij, Cechy wyróżniające i stopa mennicza szóstaków wybijanych w mennicy lwowskiej w latach 1660-1663, s. 131-136;
 • Henryk Janocha, Dariusz Budzelewski, Medale królewskie według pocztu Jana Matejki wyemitowane przez Oddział PTN w Koszalinie w latach 1985-2003, s. 137-142;
 • Karol Sienkiewicz, Obligacje pożyczki tytoniowej, s. 143-145;
 • Adam Gliksman, Medal “Zasłużony dla NSZZ Solidarność Małopolska”, s. 146-148;
 • Czesław Chmielecki, Odmiana 10 fenigowego bonu Torunia z 1917 roku, s. 149-150;
 • Bogumił Sikorski, Nieznane monety zastępcze i żetony majątków ziemskich (część VI), s. 151-156;
 • Recenzje, s. 157-159;
 • Wydawnictwa ZG PTN, s. 160;

 

CONTENTS

 • From the Editor;
 • Edmund Kopicki, Coins of the Teutonic State in Prussia 1233-1525 (part II);
 • Stanisław Suchodolski, Coins in the Baltic zone around the year 1000. Re-orientation form the East to the West;
 • Andrzej Krzyżaniwskij, Distinctive features and the minting rate of the six-grossi coins struck in the Lviv mint in 1660-1663;
 • Henryk Janocha, Dariusz Budzelewski, Medals with portraits of Polish kings and dukes by Jan Matejko, issued by the Koszalin Branch of Polish Numismatic Society in 1985-2003;
 • Karol Sienkiewicz, Tobacco loan bonds;
 • Adam Gliksman, Medal ”Person of merit of ISTR Solidarność of Małopolska”;
 • Czesław Chmielecki, Variants of the 10 pfennig voucher from Thorn (Toruń) in 1917;
 • Bogumił Sikorski, Unknown substitute coins and tokens of land estates (part VI);
 • Reviews;
 • PNS publications;

NR 3 (335) 2004

SPIS TREŚCI

 • Bartłomiej Rogalski, Denar Faustyny Starszej z osady ludności kultury przeworskiej w Kunach, pow. Turek, stanowisko 4, s. 161-166;
 • Wiesław Kopicki, Dlaczego imię Bolesława zapisano w alfabecie cyrylickim? Jeszcze o tzw. ruskich denarach Bolesława Chrobrego, s. 167-174;
 • Witold Borowski, Nieznane odmiany monet Kazimierza Jagiellończyka, s. 175-176;
 • Michał Zawadzki, Złote monety wschowskie w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie, s. 177-180;
 • Jacek Kotek, Książęta Bolko i Karol na monetach Ziębic, s. 181-184;
 • Marek Rutkowski, Zmiany zachodzące w Rządowej Komisji Przychodów i Skarbu oraz polityka skarbowa władz Królestwa Polskiego po upadku powstania listopadowego, s. 185-194;
 • Krzysztof Filipow, Do banku czy na pocztę? Banknoty jako znaczki w Europie Środkowej i Wschodniej (1915-1918), s. 195-204;
 • Wiktor Kakareko, Ruch numizmatyczny na Białorusi, s. 205-210;
 • Czesław Chmielecki, Papierowy pieniądz zastępczy miasta Zgierza, s. 211-212;
 • Zdzisław Czaplicki, Monety sportowe, s. 213-218;
 • Adam Gliksman, Medal dziesięciolecia odrodzonego samorządu w Polsce, s. 219-220;
 • Wojciech Kicman, System odznaczeń Republiki Białorusi, s. 221-222;
 • Sprawozdanie, Bilans i Rachunek wyników PTN za rok 2003, s. 223-226;
 • Z życia Towarzystwa, s. 227-234;
 • Pro Memoria, s. 235-239;
 • Wydawnictwa ZG PTN, s. 240.

CONTENTS

 • Bartłomiej Rogalski, Denarius of Faustina Senior from the Przeworsk Culture settlement at Kuny, district of Turek , st. 4;
 • Wiesław Kopicki, Why does the name of Bolesław was written in the Cyrillic alphabet?;
 • Witold Borowski, The unknown varieties of coins of Kazimierz Jagiellończyk;
 • Michał Zawadzki, Gold coins from the mint of Wschowa in the collection of the Royal Castle in Warsaw;
 • Jacek Kotek, Dukes Bolko and Karol on the coins of the city Ziębice;
 • Marek Rutkowski, Changes in the Government Committee of Income and Treasure and financial policy of the Kingdom of Poland government after the fall of the November Uprising;
 • Krzysztof Filipow, To a bank or to a post office? Banknotes as a stamps in Central and Eastern Europe (1915-1918);
 • Wiktor Kakarenko, Numismatic movement in Belorussia;
 • Czesław Chmielecki, Substitute paper money of the city of Zgierz;
 • Zdzisław Czaplicki, Sport coins;
 • Adam Gliksman, Medal of 10th anniversary of the revival of territorial autonomy in Poland;
 • Wojciech Kicman, Distinction system of the Republic of Belorussia;
 • Report, Balance and Account of PNS results for year 2003;
 • Society Newsletter;
 • Pro Memoria;
 • PNS publications;

NR 4 (336) 2004
SPIS TREŚCI

 • Edmund Kopicki, Lenne monety Hospodarstwa Mołdawskiego 1387-1497, 1552-1606, s.241-272;
 • Rafał Janke, Podział monet miedzianych Stanisława Augusta na mennice, s. 273-282;
 • Jacek Kotek, Herb Śląska na pieniądzu Czechosłowacji, s. 283-292;
 • Wojciech Mirocha, “Z Bogiem za Cesarza i Ojczyznę” – nieznany medal Stowarzyszenia C.K. Weteranów Wojskowych w Żywcu, s. 293-298;
 • Czesław Chmielecki, Akcja spółki Domu Zleceń Ziemian we Włocławku z roku 1860, s. 299- 302;
 • Czesław Chmielecki, Papierowy pieniądz zastępczy Włocławka z roku 1914 – uwagi i uzupełnienia, s. 303-304;
 • Aleksander Kuźmin, Bon Komunalnej Kasy Oszczędności miasta Gdyni i jego odmiany, s. 305-308;
 • Bogumił Sikorski, Nieznane monety zastępcze i żetony majątków ziemskich (część VII), s. 309-316;
 • Recenzje, s. 317-318;
 • Wydawnictwa ZG PTN, s. 319;
 • Prenumerata Biuletynu Numizmatycznego w 2005 roku, s.320

 

CONTENTS

 • Edmund Kopicki, Feudal coins of the Moldavian Hospodarity 1387-1497, 1552-1606;
 • Rafał Janke, Division of copper coins of Stanisław August Poniatowski on mints;
 • Jacek Kotek, Silesian coat of arms on the Czechoslovakian coins;
 • Wojciech Mirocha, “With God for The Emperor and Fatherland” – Unknown medal of Association of Austria-Hungarian Veterans in Żywiec;
 • Czesław Chmielecki, The share of the “Company of house of landlords orders in Włocławek” from 1860;
 • Czesław Chmielecki, Substitute paper money of Włocławek from 1914 – notes and supplements;
 • Aleksander Kuźmin, Bond of the Communal Savings Bank of the city of Gdynia and its varieties;
 • Bogumił Sikorski, Unknown substitute coins and tokens of land estates (part VII);
 • Reviews;
 • PNS publications;