BN 2004 : 3 (335)

NR 3 (335) 2004

SPIS TREŚCI

 • Bartłomiej Rogalski, Denar Faustyny Starszej z osady ludności kultury przeworskiej w Kunach, pow. Turek, stanowisko 4, s. 161-166;
 • Wiesław Kopicki, Dlaczego imię Bolesława zapisano w alfabecie cyrylickim? Jeszcze o tzw. ruskich denarach Bolesława Chrobrego, s. 167-174;
 • Witold Borowski, Nieznane odmiany monet Kazimierza Jagiellończyka, s. 175-176;
 • Michał Zawadzki, Złote monety wschowskie w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie, s. 177-180;
 • Jacek Kotek, Książęta Bolko i Karol na monetach Ziębic, s. 181-184;
 • Marek Rutkowski, Zmiany zachodzące w Rządowej Komisji Przychodów i Skarbu oraz polityka skarbowa władz Królestwa Polskiego po upadku powstania listopadowego, s. 185-194;
 • Krzysztof Filipow, Do banku czy na pocztę? Banknoty jako znaczki w Europie Środkowej i Wschodniej (1915-1918), s. 195-204;
 • Wiktor Kakareko, Ruch numizmatyczny na Białorusi, s. 205-210;
 • Czesław Chmielecki, Papierowy pieniądz zastępczy miasta Zgierza, s. 211-212;
 • Zdzisław Czaplicki, Monety sportowe, s. 213-218;
 • Adam Gliksman, Medal dziesięciolecia odrodzonego samorządu w Polsce, s. 219-220;
 • Wojciech Kicman, System odznaczeń Republiki Białorusi, s. 221-222;
 • Sprawozdanie, Bilans i Rachunek wyników PTN za rok 2003, s. 223-226;
 • Z życia Towarzystwa, s. 227-234;
 • Pro Memoria, s. 235-239;
 • Wydawnictwa ZG PTN, s. 240.

CONTENTS

 • Bartłomiej Rogalski, Denarius of Faustina Senior from the Przeworsk Culture settlement at Kuny, district of Turek , st. 4;
 • Wiesław Kopicki, Why does the name of Bolesław was written in the Cyrillic alphabet?;
 • Witold Borowski, The unknown varieties of coins of Kazimierz Jagiellończyk;
 • Michał Zawadzki, Gold coins from the mint of Wschowa in the collection of the Royal Castle in Warsaw;
 • Jacek Kotek, Dukes Bolko and Karol on the coins of the city Ziębice;
 • Marek Rutkowski, Changes in the Government Committee of Income and Treasure and financial policy of the Kingdom of Poland government after the fall of the November Uprising;
 • Krzysztof Filipow, To a bank or to a post office? Banknotes as a stamps in Central and Eastern Europe (1915-1918);
 • Wiktor Kakarenko, Numismatic movement in Belorussia;
 • Czesław Chmielecki, Substitute paper money of the city of Zgierz;
 • Zdzisław Czaplicki, Sport coins;
 • Adam Gliksman, Medal of 10th anniversary of the revival of territorial autonomy in Poland;
 • Wojciech Kicman, Distinction system of the Republic of Belorussia;
 • Report, Balance and Account of PNS results for year 2003;
 • Society Newsletter;
 • Pro Memoria;
 • PNS publications;