BN 2004 : 4 (336)

NR 4 (336) 2004
SPIS TREŚCI

 • Edmund Kopicki, Lenne monety Hospodarstwa Mołdawskiego 1387-1497, 1552-1606, s.241-272;
 • Rafał Janke, Podział monet miedzianych Stanisława Augusta na mennice, s. 273-282;
 • Jacek Kotek, Herb Śląska na pieniądzu Czechosłowacji, s. 283-292;
 • Wojciech Mirocha, “Z Bogiem za Cesarza i Ojczyznę” – nieznany medal Stowarzyszenia C.K. Weteranów Wojskowych w Żywcu, s. 293-298;
 • Czesław Chmielecki, Akcja spółki Domu Zleceń Ziemian we Włocławku z roku 1860, s. 299- 302;
 • Czesław Chmielecki, Papierowy pieniądz zastępczy Włocławka z roku 1914 – uwagi i uzupełnienia, s. 303-304;
 • Aleksander Kuźmin, Bon Komunalnej Kasy Oszczędności miasta Gdyni i jego odmiany, s. 305-308;
 • Bogumił Sikorski, Nieznane monety zastępcze i żetony majątków ziemskich (część VII), s. 309-316;
 • Recenzje, s. 317-318;
 • Wydawnictwa ZG PTN, s. 319;
 • Prenumerata Biuletynu Numizmatycznego w 2005 roku, s.320

 

CONTENTS

 • Edmund Kopicki, Feudal coins of the Moldavian Hospodarity 1387-1497, 1552-1606;
 • Rafał Janke, Division of copper coins of Stanisław August Poniatowski on mints;
 • Jacek Kotek, Silesian coat of arms on the Czechoslovakian coins;
 • Wojciech Mirocha, “With God for The Emperor and Fatherland” – Unknown medal of Association of Austria-Hungarian Veterans in Żywiec;
 • Czesław Chmielecki, The share of the “Company of house of landlords orders in Włocławek” from 1860;
 • Czesław Chmielecki, Substitute paper money of Włocławek from 1914 – notes and supplements;
 • Aleksander Kuźmin, Bond of the Communal Savings Bank of the city of Gdynia and its varieties;
 • Bogumił Sikorski, Unknown substitute coins and tokens of land estates (part VII);
 • Reviews;
 • PNS publications;