BN 2006

SPIS TREŚCI NUMERU 1 (341)

 • Edmund Kopicki, Lenne monety Księstwa Kurlandii i Semigalii 1575-1780, część I……. 1
 • Dobrochna Gorlińska, Szkic o mennictwie Mieszka III Starego 15
 • Witold Borowski, Nietypowy półgrosz koronny Władysława Jagiełły……………………….. 27
 • Zbigniew Kiełb, Herby osobiste na monetach z czasów jagiellońskich……………………… 31
 • Artur Galas, Nieznane monety i żetony ze Śląska……………. 49
 • Czesław Chmielecki, Papierowy pieniądz zastępczy obozu jenieckiego toruńskiego poligonu….. 59
 • Jubileusz 80-lecia prof. Ryszarda Kiersnowskiego.
 • Reprint pracy Moneta – świadek historii….. 63
 • Z życia Towarzystwa……………… 64
 • Pro memoria………………………….. 78
 • Wydawnictwa ZG PTN…………….. III

CONTENTS

 • Edmund Kopicki, The feudal coins of the Duchy of Courland and Semigalia 1575-1780, part I….. 1
 • Dobrochna Gorlińska, Essays on coinage of Mieszko III the Old.. 15
 • Witold Borowski, Untypical Crown half-grossi of Władysław Jagiełło……………….. 27
 • Zbigniew Kiełb, Personal coats of arms on coins from the Jagellonian period………………. 31
 • Artur Galas, Unknown substitute coins and jettons from Silesia 49
 • Czesław Chmielecki, Substitute paper money of the prisoners of war camp of Thorn
  firing ground………………… 59
 • 80th Jubilee of Professor Ryszard Kiernowski. Reprint of the work Coin – a history witness. 63
 • Society Newsletter………………… 64
 • Pro memoria…………………………. 78
 • PNS publications………………………. III

SPIS TREŚCI NUMERU 2 (342)

 • Edmund Kopicki, Lenne monety Księstwa Kurlandii i Semigalii 1575-1780, część II….. 81
 • Witold Garbaczewski, Wyobrażenia na monetach polskich w dojrzałym średniowieczu.. 101
 • Andrij Kryżaniwskij, Mennictwo halicko-ruskie Władysława Opolczyka…………………. 117
 • Artur Galas, “Sekretne znaki” na monetach zastępczych Lubania Śląskiego……………… 129
 • Czesław Chmielecki, Papierowy pieniądz zastępczy zarządu dóbr Aleksandrowa pogranicznego z roku 1914…… 133
 • Bogumił Sikorski, Nieznane, lub malo znane, śląskie monety zastępcze i żetony, część II. 137
 • Zdzisław Czaplicki, Krzysztof Czaplicki, Zimowe igrzyska olimpijskie na monetach…. 147
 • Wiesław Kopicki, Działalność wydawnicza Oddziałów terenowych Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.. 149
 • Wojciech Kicman, O poprawność falerystyczną w polskiej biografii………………………… 153
 • Květoslav Growka, Monety na mapie wrocławskiego biskupa Filipa Gottharda Schaffgotscha……………………… 155
 • Recenzje, nowości wydawnicze….. 160
 • Wydawnictwa ZG PTN……………… III

CONTENTS 2 (342)

 • Edmund Kopicki, The feudal coins of the Duchy of Courland and Semigalia 1575-1780, part II.. 81
 • Witold Garbaczewski, Images on Polish coins in Middle Ages.. 101
 • Andrij Kryżaniwskij, Coinage of Ruś Halicka of Władysław Opolczyk …………………….. 117
 • Artur Galas, Secret signs’ on substitute coins of Lubań Śląski 129
 • Czesław Chmielecki, Substitute paper money of administration of Aleksandrów Pograniczny estate of 1914 ………….. 133
 • Bogumił Sikorski, The unknown (or little known) Silesian substitute coins and tokens, part II… 137
 • Zdzisław Czaplicki, Krzysztof Czaplicki, Winter Olimpic Games on Polish Coins……….. 147
 • Wiesław Kopicki, Publishing activity of field sections of Polish Numismatic Society….. 149
 • Wojciech Kicman, Faleristical correctness in Polish biography.. 153
 • Květoslav Growka, Coins on the map of Wrocław bishop Filip Gotthard Schaffgotsch… 155
 • Reviews 160
 • PNS publications………………………. III

SPIS TREŚCI 3 (343)

 • Edmund Kopicki, Monety koronne Zygmunta I (1507-1548), część I… 161
 • Ryszard Kiersnowski, Nauka i pasja. 150-lecie działalności numizmatyków polskich……………… 173
 • Rafał Janke, 10 groszy z 1840 roku – oryginał czy falsyfikat – pytanie bez odpowiedzi…………. 185
 • Andrzej Leśniewski, Pieniądz zastępczy Gniezna, część I………………… 193
 • Bogumił Sikorski, Nieznane, lub mało znane, monety zastępcze i żetony Wielkopolski, Pomorza i Mazur, część I………….. 205
 • Kazimierz Grabiński, Jastrzębskie pamiątki dwudziestej piątej rocznicy Sierpnia roku 1980…… 217
 • Czesław Chmielecki, Tłok pieczętny toruńskiej gminy żydowskiej z połowy XIX wieku………….. 221
 • Lesław J. Welker, Odznaczenia w konspiracji 1939-1945…………… 223
 • Recenzje, nowości wydawnicze……………………………. 237
 • Z życia Towarzystwa…….. 240
 • Wydawnictwa ZG PTN……. III

CONTENTS

 • Edmund Kopicki, The feudal coins of the Duchy of Courland and Semigalia 1575-1780, part II….. 81
 • Witold Garbaczewski, Images on Polish coins in Middle Ages………… 101
 • Andrij Kryżaniwskij, Coinage of Ruś Halicka of Władysław Opolczyk .. 117
 • Artur Galas, Secret signs” on substitute coins of Lubań Śląski ………. 129
 • Czesław Chmielecki, Substitute paper money of administration of Aleksandrów Pograniczny estate of 1914 ……………. 133
 • Bogumił Sikorski, The unknown (or little known) Silesian substitute coins and tokens, part II 137
 • Zdzisław Czaplicki, Krzysztof Czaplicki, Winter Olimpic Games on Polish coins………………….. 147
 • Wiesław Kopicki, Publishing activity of field sections of Polish Numismatic Society……………… 149
 • Wojciech Kicman, Faleristical correctness in Polish biography…… 153
 • Květoslav Growka, Coins on the map of Wrocław bishop Filip Gotthard Schaffgotsch………. 155
 • Reviews…….. 160
 • PNS publications…………….. III

SPIS TREŚCI 4 (344)

 • Edmund Kopicki, Monety koronne Zygmunta I (1507-1548), część II… 241
 • Piotr Jaworski, Rzymskie mennictwo Cyrenajki (I w. p.n.e.-I w. n.e.). Odkrycia Misji Instytutu Archeologii UW w Ptolemais…… 251
 • Witold Garbaczewski, Król August i Herkules. O ikonografii najpiękniejszej monety polskiej…. 265
 • Grzegorz Skąpski, Wrocławskie rarytasy ze złota……………. 273
 • Iwan Sinczuk, Skarb ze sklepu. 283
 • Czesław Chmielecki, Krzyż Niepodległości i jego ciekawa odmiana………………. 285
 • Wojciech Siwiak, Butelkowe bony kaucyjne apteki “Pod Łabędziem” z Bydgoszczy… 287
 • Andrzej Leśniewski, Pieniądz zastępczy Gniezna, część II………………….. 289
 • Bogumił Sikorski, Nieznane lub mało znane monety zastępcze i żetony Wielkopolski, Pomorza i Mazur, część II……………… 294
 • Krzysztof Filipow, Order Wojenny Virtuti Militari w II Rzeczypospolitej 1918-1939… 303
 • Jakub Maruszczak, Marsz Sulejówek-Belweder 1926-1939. Medale i odznaki……… 313
 • Wydawnictwa ZG PTN………………………. III

CONTENTS

 • Edmund Kopicki, Crown coins of Zygmunt I (1507-1548), part II…………………. 241
 • Piotr Jaworski, The Roman coinage of the Cyrenaica (Ist century BC – Ist century AD). The finds from the Warsaw University Institute of Archaeology excavations at Ptolemais…………………………. 251
 • Witold Garbaczewski, The King Sigismund and Hercules. About iconography of the most beautiful Polish coin…………………… 265
 • Grzegorz Skąpski, Wrocław’s golden rarities .. 273
 • Iwan Sinczuk, Hoard from the shop.. 283
 • Czesław Chmielecki, Cross of Independence and its interesting variety…………….. 285
 • Wojciech Siwiak, Bottle deposit bonds of pharmacy “Under Swan” from Bydgoszcz…. 287
 • Andrzej Leśniewski, Substitute money of Gniezno, part II………………………….. 289
 • Bogumił Sikorski, The unknown or little known substitute coins and tokens of Great Poland, Pomerania and Masuria, part II………………………….. 294
 • Krzysztof Filipow, The Military Order of Virtuti Militari in Polish Republic 1918-1939. 303
 • Jakub Maruszczak, The name-day march Sulejówek – Belweder 1926-1939.
 • Medals and badges……………. 313
 • PNS publications………………………….. III