BN 2007

BN:2007, 1 (345)

 • Jerzy Piniński, Pro memoria. Ryszard Kiersnowski (4.11.1925 – 7.07.2006)…….1
 • Jerzy Piniński, Moje spotkania z Profesorem Ryszardem Kiersnowskim… 3
 • Edmund Kopicki, Monety koronne Stefana Batorego 1576-1586 (część I)……… 7
 • Piotr Jaworski, Skarb monet rzymskich z Ptolemais w Libii….. 19
 • Witold Borowski, Dwie nowe odmiany półgroszy koronnych Władysława Jagiełły. 27
 • Czesław Chmielecki, Nieznana podskarbiówka z roku 1565.…… 31
 • Wojciech Mirocha, Pamiątkowy “medal” Przysposobienia Wojskowego w Żywcu… 35
 • Krzysztof Filipow, Order Świętego Stanisława…….. 41
 • Wojciech Kicman, Order Krzyża Wojskowego……… 55
 • Bogumił Sikorski, Nieznane lub malo znane monety zastępcze i żetony Wielkopolski Pomorza i Mazur (część III)……. 57
 • Recenzje, nowości wydawnicze. 62
 • VIII Międzynarodowa Konferencja Numizmatyczna……… 68
 • Z życia Towarzystwa 70
 • Henryk Janocha, Pro memoria. Barbara Mielniczuk 29.11.1955 – 10. 11. 2006….. 76
 • Sprawozdanie finansowe PTN za rok 2005 77
 • Wydawnictwa ZG PTN… III

CONTENTS

 • Jerzy Piniński, Pro memoria. Ryszard Kiersnowski (4.11.1925 – 7.07.2006) 1
 • Jerzy Piniński, My meetings with Professor Ryszard Kiersnowski… 3
 • Edmund Kopicki, Crown coins of Stefan Batory 1576­1586 (part I)…..7
 • Piotr Jaworski, A Hoard of Roman Coins from Ptolemais, Libya…. 19
 • Witold Borowski, Two new varieties of the Crown half-grossis of Władysław Jagiełło… 27
 • Czesław Chmielecki, The unknown Treasure Token from 1565……31
 • Wojciech Mirocha, Commemorative “medal” of the Przysposobienie Wojskowe in Żywiec…35
 • Krzysztof Filipow, The Order of St. Stanislas 41
 • Wojciech Kicman, The Order of the Military Cross…… 55
 • Bogumił Sikorski, The unknown or little known substitute coins and tokens of Great Poland, Pomerania and Masuria (part III)…. 57
 • Reviews. 62
 • International Numismatical Conference. 68
 • Society Newsletter…….. 70
 • Henryk Janocha, Pro memoria. Barbara Mielniczuk 29.11.1955 – 10. 11. 2006…….. 76
 • Financial report of PNS for year 2005……. 77
 • PNS Publications…. III

BN:2007, 2 (346)

 • Edmund Kopicki, Monety koronne Stefana Batorego 1576-1586 (część II)…. 81
 • Wojciech Mirocha, Spintriae (część I). 97
 • Maria Stahr, Utracone i rozproszone. Numizmaty polskie z kolekcji Henryka Mańkowskiego w dawnych zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu 105
 • Wojciech Siwiak, Nieznana odmiana trojaka Zugmunta III Wazy z roku 1622….. 109
 • Wojciech Mirocha, “Złoty górski” jako wynik chaosu monetarnego końca XVII i w XVIII w… 111
 • Czesław Chmielecki, Wzory banknotów Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego emisji z roku 1916…. 121
 • Czesław Chmielecki, Propagandowe napisy na banknotach niemieckich i polskich z okresu I wojny światowej. 125
 • Krzysztof Szafran, Nienotowane bony Włocławka……… 129
 • Bogumił Sikorski, Nieznane lub malo znane monety zastępcze i żetony Wielkopolski Pomorza i Mazur (część IV). 131
 • Adam Gliksman, Medal “Za zasługi dla sokolstwa polskiego “PTG “Sokół”…….. 141
 • Lesław J. Welker, Odznaczenia konspiracyjne i powojenne. 147
 • Wojciech Kicman, System odznaczeń i wyróżnień Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej…….. 153
 • Jerzy Falkiewicz, Nowy sposób przechowywania monet.…….. 157

 

CONTENTS

 • Edmund Kopicki, Crown coins of Stefan Batory 1576-1586 (part II)…. 81
 • Wojciech Mirocha, Spintriae (część I)… 97
 • Maria Stahr, Lost and scattered. Polish coins from the collection of Henryk Mańkowski in the former gatherings of the National Museum in Poznań 105
 • Wojciech Siwiak, The unknown variety of three-grossi of Zygmunt III from 1622… 109
 • Wojciech Mirocha, Złoty górski as a resalt monetary chaos on the end of XVII and in XVIII century… 111
 • Czesław Chmielecki, Samples of banknotes of General Government Warsaw from 1916.. 121
 • Czesław Chmielecki, Propaganda inscriptions on German and Polish banknotes from the period of I World War……. 125
 • Krzysztof Szafran, The unnoted bonds of the city of Włocławek 129
 • Bogumił Sikorski, The unknown or little known substitute coins and tokens of Great Poland, Pomerania and Masuria (part IV)….. 131
 • Adam Gliksman, The medal “For contribution for Polish Falconry” the PGS “Falcon”.. 141
 • Lesław J. Welker, Conspiracy and post-war distinctions… 147
 • Wojciech Kicman, Distinction and award system of the Korean People’s Democratic Republic 153
 • Jerzy Falkiewicz, New method of storage of coins .. 157

BN:2007, 3 (347)

 • Edmund Kopicki, Monety koronne Stefana Batorego 1576-1586 (część III)……….. 161
 • Bartosz Awianowicz, Kolekcjonerstwo numizmatyczne w starożytnym Rzymie w świetle wybranych świadectw archeologicznych i literackich………………….. 175
 • Wojciech Mirocha, Spintriae (część II)………… 179
 • Dariusz Rop, Nowy typ szeląga koronnego Stefana Batorego…. 189
 • Zbigniew Kiełb, Do kogo należał herb Korwin znajdujący się na szelągach Jana Kazimierza Wazy?………… 191
 • Tomasz Struk, Moneta Crossene. Produkcja monet i banknotów w dziejach Krosna Odrzańskiego (część I)………. 199
 • Czesław Chmielecki, Oryginalny i ciekawy wzór polskiego banknotu 100 markowego emisji z 15 lutego 1919 r.……….. 211
 • Łukasz Gaszewski, Order Krzyża Wojskowego. Nowe odznaczenie wojskowe III RP.. 213
 • Marek Jura, Dwa nieznane lub bardzo mało znane numizmaty….. 221
 • Bogumił Sikorski, Nieznane lub malo znane monety zastępcze i żetony Wielkopolski Pomorza i Mazur (część V)…….. 223
 • Z życia Towarzystwa……………………… 234
 • Wydawnictwa ZG PTN………. III

 

CONTENTS

 • Edmund Kopicki, Crown coins of Stefan Batory 1576-1586 (part III)………. 161
 • Bartosz Awianowicz, Coin Collecting in Ancient Rome in the Light of Selected Archeological and Literary Sources…… 175
 • Wojciech Mirocha, Spintriae (part II)……… 179
 • Dariusz Rop, New type of the Crown schilling of Stefan Batory…. 189
 • Zbigniew Kiełb, Who did the coat of arms “Korwin” occurred on the Lithuanian schillings of Jan Kazimierz belong to? …….. 191
 • Tomasz Struk, Moneta Crossene, the production of coins and banknotes in the history of Krosno Odrzańskie (part I)…….. 199
 • Czesław Chmielecki, The original and interesting specimen of Polish 100 mark banknote of the 15th February 1919 issue.………. 211
 • Łukasz Gaszewski, Order of the Military Cross – A New Award of the Third Republic. 213
 • Marek Jura, Two unknown or little known numismatic values……… 221
 • Bogumił Sikorski, The unknown or little known substitute coins and tokens of Great Poland, Pomerania and Masuria (part V)…………. 223
 • Society Newsletter………………………. 234
 • PNS Publications…………………… III

BN:2007, 4 (348)

 • Edmund Kopicki, Bezkrólewie 1632………… 241
 • Bartosz Awianowicz, Wybrane monety kommemoratywne i okolicznościowe od środkowej Republiki do Oktawiana Augusta … 245
 • Borys Paszkiewicz, O jagiellońskich “denarach z kółkiem” i denarze Jana Olbrachta…. 253
 • Zbigniew Kiełb, Spis urzędników koronnych i litewskich, których herby występują na monetach i liczmanach emitowanych od XV do XVIII wieku (część I)…… 261
 • Tomasz Struk, Moneta Crossene. Produkcja monet i banknotów w dziejach Krosna Odrzańskiego (część II). 273
 • Wiesław Kopicki, Rusyfikacja monet polskich w XIX wieku………… 285
 • Łukasz Gaszewski, Izabela Prokopczuk-Runowska, Nowe odznaczenie III RP……… 297
 • Czesław Chmielecki, Medal toruńskich Zawodów Balonowych z 1936 r.……….. 307
 • Czesław Chmielecki, Oryginalna klipa z Marszałkiem Józefem Piłsudskim…….. 311
 • Czesław Chmielecki, Tłok pieczętny toruńskiego cechu kapeluszników……. 313
 • Bogumił Sikorski, Nieznane lub malo znane monety zastępcze i żetony Wielkopolski Pomorza i Mazur (część VI).. 315
 • Z życia Towarzystwa…………… 317
 • Wydawnictwa ZG PTN…………. III

 

CONTENTS

 • Edmund Kopicki, Interregnum 1632…………. 241
 • Bartosz Awianowicz, Selected Roman commemorative and occasional coins from the middle Republic to Augustus.. 245
 • Borys Paszkiewicz, The Jagellon ‘annulet pennies’ and a penny of King John Albert… 253
 • Zbigniew Kiełb, The list of Crown and Lithuanian officials whose coat of arms appear on coins and tokens issued from the 15th to 18th c. (part I)…. 261
 • Tomasz Struk, Moneta Crossene, the production of coins and banknotes in the history of Krosno Odrzańskie (part II)…….. 273
 • Wiesław Kopicki, Russification of Polish coins in the 19th c……… 285
 • Łukasz Gaszewski, Izabela Prokopczuk-Runowska, New Decorations of the 3rd Republic…. 297
 • Czesław Chmielecki, The medal of Toruń’s balloon contest from 1936 ……….. 307
 • Czesław Chmielecki, The original clip with marshal Józef Piłsudski……. 311
 • Czesław Chmielecki, Seal die of Toruń hatters’ guild….. 313
 • Bogumił Sikorski, The unknown or little known substitute coins and tokens of Great Poland, Pomerania and Masuria (part VI)…… 315
 • Society Newsletter…………. 317
 • PNS Publications…………. III