BN 2009

SPIS TREŚCI BN 2009:1 (353)

 • Jerzy Piniński, Od redaktora…1
 • Agnieszka Fulińska, Ikonografia Heraklesa na monetach greckich. Część I: okres archaiczny i klasyczny (ok. 550 – ok. 350 r. p.n.e.)…3
 • Arkadiusz Dymowski, Najnowsze znaleziska monet rzymskich z Warszawy i okolic…13
 • Witold Borowski, Półgrosz Jana Olbrachta wybity stemplem rewersu półgrosza Kazimierza Jagiellończyka…21
 • Jacek Tylicki, O historii sztuki i numizmatyce, czyli kto projektował niektóre donatywy gdańskie Zygmunta III… 27
 • Piotr L. Czarnecki, Szóstaki krakowskie Tytusa Liwiusza Boratiniego z godłem Wieniawa…39
 • Bogumił Sikorski, Nieznane lub mało znane monety zastępcze i żetony z obszaru byłych zaborów: rosyjskiego i austriackiego (część III)…47
 • Czesław Chmielecki, Medal pamiątkowy na otwarcie Drogi Żelaznej Warszawsko-Bydgoskiej w roku 1962…59
 • Irena Borowczak, Plakieta jubileuszowa Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy…63
 • Jakub Maruszczak, “Na legionowym szlaku” – odznaki pamiątkowe Huculskiego Marszu szlakiem II Brygady Legionów (1934-1939)…65
 • Recenzje, nowości wydawnicze…70
 • Szymon Bereska, XIV Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny Glasgow 2009…76
 • Z życia Towarzystwa…78
 • Wydawnictwa ZG PTN…III

CONTENTS BN 2009:1 (353)

 • Jerzy Piniński, Editorial…1
 • Agnieszka Fulińska, The iconography of Heracles on Greek coins. Part I: the Archaic and Classical period (ca. 550 – ca. 350 BC)…3
 • Arkadiusz Dymowski, The latest finds of Roman coins in Warsaw and in the surrounding area…13
 • Witold Borowski, The half-groschen of John Albert struck by a die of reverse of Casimir’s IV half-groschen…21
 • Jacek Tylicki, On art history and numismatics, or who designed some Gdańsk donatives of King Sigismond III…27
 • Piotr L. Czarnecki, The Cracovian six-groschens of Tytus Liwiusz Boratini with the emblem of Wieniawa…39
 • Bogumił Sikorski, The unknown or little known substitute coins and tokens from the area of former annexations: Russian and Austrian (part. III)…47
 • Czesław Chmielecki, The commemorative medal on the opening of iron road Warsaw-Bydgoszcz in 1862…59
 • Irena Borowczak, The jubilee plaque of the Leon Wyczółkowski Regional Museum in Bydgoszcz…63
 • Jakub Maruszczak, “On the legionary trail” – the commemorative badges of the Hutsul March after combat trail of the 2nd Brigade of Polish Legions (1934-1939)…65
 • Revievs…70
 • Szymon Bereska, XIV International Numismatic Congress Glasgow 2009…76
 • Society Newsletter…78
 • PNS Publications…III

SPIS TREŚCI BN 2009:2 (354)

 • Kamil Kopij, Mennictwo synów Pompejusza Wielkiego w Hiszpanii………. 81
 • Jerzy Chałupski, Chronologia dziesięciogroszówek Królestwa Polskiego z datą 1840………. 99
 • Bogumił Sikorski, Nieznane lub mało znane żetony z obszarów byłych zaborów: rosyjskiego i austriackiego (część IV)… 119
 • Czesław Chmielecki, Bony zaliczkowe statku pasażerskiego m/s Mazowsze…….. 133
 • Janusz Modrzyński, Projekty nie zrealizowanego medalu……… 139
 • Krzysztof Szafran, Historia poznańskiego zorganizowanego ruchu numizmatycznego…… 141
 • Recenzje, nowości wydawnicze…… 149
 • Pro memoria.. 153
 • Z tycia Towarzystwa……. 156
 • Wydawnictwa ZG PTN……. III

CONTENTS BN 2009:2 (354)

 • Kamil Kopij, The coinage of sons of Pompey the Great in Spain.. 81
 • Jerzy Chałupski, The chronology of 10 groschen coins of Polish Kingdom with date 1840………… 99
 • Bogumił Sikorski, The unknown or little known substitute coins and tokens from the area of former annexations: Russian and Austrian (part. IV)………… 119
 • Czesław Chmielecki, The loan bonds of passenger ship m/s Mazowsze………… 133
 • Janusz Modrzyński, The failed projects of a medal…… 139
 • Krzysztof Szafran, The history of organized Poznań numismatic movement…… 141
 • Reviews….. 149
 • Pro memoria 153
 • Society Newsletter……. 156
 • PNS Publications…………III

SPIS TREŚCI BN 2009:3 (355)

 • Andrij Kryżaniwskij, Próba rekonstrukcji nie notowanych skarbów monet XIV-XV wieku Znalezionych na Ukrainie Zachodniej……. 161
 • Krzysztof Wnęk, Nieznany typ grosza z mennicy wrocławskiej …………… 181
 • Dariusz Ejzenhart, Herby i znaki mennicze na trojakach polskich (część III)………… 187
 • Bogumił Sikorski, Nieznane lub mało znane monety zastępcze i żetony z obszaru byłych zaborów: rosyjskiego i austriackiego (część V) ……. 201
 • Agnieszka Murawska, Plakiety renesansowe i secesyjne z daru Jamesa Simona w Muzeum Narodowym w Poznaniu ……. 207
 • Witold Garbaczewski, Poznański medal “Za Pracę i Zasługi” z 1931 roku ..217
 • Janusz Modrzyński, Projekt medalu górnictwa węglowego w Polsce ……. 221
 • Karol Niezabytowski, Z Pamiętników – O Emeryku Hutten-Czapskim…… 223
 • Pro memoria ……… 226
 • Z życia Towarzystwa . 227
 • Wydawnictwa ZG PTN ………… III

CONTENTS BN 2009:3 (355)

 • Andrij Kriżaniwskij, An attempt of reconstruction of unnoted coin hoards from the 14th-15th c. found in Western Ukraine …….. 161
 • Krzysztof Wnęk, Unknown type of groschen from Wrocław mint .. 181
 • Dariusz Ejzenhart, Coats of arms and mint sign on Polish three-grossis (part III) ………… 187
 • Bogumił Sikorski, The unknown or little known substitute coins and tokens from the area offormer annexations: Russian and Austrian (part V) ………… 201
 • Agnieszka Murawska, The Renaissance and Art Nouveau plaques from the gift of James Simon in National Museum in Poznań …………… 207
 • Witold Garbaczewski, The Poznań medal “For Work and Merits” from 1931 ………..217
 • Janusz Modrzyński, The project of medal of coal mining in Poland …….221
 • Karol Niezabytowski, From diaries – about Emeryk Hutten-Czapski ……223
 • Pro memoria ……….. 226
 • Society Newsletter .. 227
 • PNS Publications . III

SPIS TREŚCI BN 2009:4 (356)

 • Witold Borowski, Głos w kwestii datowania półgroszy koronnych Władysława Jagiełły……. 241
 • Dariusz Ejzenhart, Herby i znaki mennicze na trojakach polskich (część IV)……. 255
 • Zbigniew Kiełb, Kiedy i gdzie powstał liczman Szymona Ługowskiego (Szaniawskiego) herbu Junosza… 271
 • Tadeusz Bohatyrewicz, Żetony kelnerskie kawiarni “Mleczarnia Nadświdrzańska” w Warszawie…….. 279
 • Czesław Chmielecki, Bony Toruńskiej Reduty Teatralnej z roku 1934….. 297
 • Krzysztof Szafran, Bony zaliczkowe statku pasażerskiego M/S Mazowsze ? uzupełnienie….. 303
 • Piotr L. Czarnecki, Odautorska notka korygująca….. 304
 • Recenzje, nowości wydawnicze….. 305
 • Pro memoria….. 307
 • Kronika krajowa i zagraniczna Witold Garbaczewski, XIV Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny Glasgow 2009……. 311
 • Szymon Bereska, Pamiątkowy medal z okazji XIV Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego Glasgow 2009… 314
 • Irena Borowczak, Muzea polskie w medalierstwie ze zbiorów Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy… 315
 • Z życia Towarzystwa…… 317
 • Wydawnictwa ZG PTN…III

CONTENTS BN 2009:4 (356)

 • Witold Borowski, Comments on issue of dating half-groschens of Ladislaus Jagello…………. 241
 • Dariusz Ejzenhart, Coats of arms and mint sign on Polish three-grossis (Part IV)….255
 • Zbigniew Kiełb, When and where did a token of Szymon Ługowski (Szaniawski) of arms-bearing Junosza come into being?………. 271
 • Tadeusz Bohatyrewicz, Waiter jetons of coffee house “Mleczarnia Nadświdrzańska” in Warsaw………….. 279
 • Czesław Chmielecki, The Bonds of Toruń Theatre Masked Ball from 1934……….. 297
 • Krzysztof Szafran, The loan bonds of passenger ship M/S Mazowsze ? supplement…………… 303
 • Piotr L. Czarnecki, Author?s correction note………… 304
 • Reviews…… 305
 • Pro memoria………….. 307
 • Domestic and foreign chronicle Witold Garbaczewski, XIV International Numismatic Congress ? Glasgow 2009…. 311
 • Szymon Bereska, Commemorative medal issued on XIV International Numismatic Congress ? Glasgow 2009….. 314
 • Irena Borowczak, Polish museums in medallic art from the gatherings of Leon Wyczółkowski District Museum in Bydgoszcz… 315
 • Society newsletter………….. 317
 • PNS Publications… III