BN 2010

SPIS TREŚCI BN 2010 : 1 (357)

 • Edward Soczewiński, Kilka rzadkich monet orientalnych….1
 • Dariusz Ejzenhart, Maciej Nabiałek, Siła nabywcza pieniądza na Śląsku w okresie średniowiecza……….. 7
 • Piotr L. Czarnecki, Szóstaki krakowskie emisji 1659 roku. Analiza stylistyczna wraz z próbą zestawienia odmian (fragment opracowania)…..15
 • Tomasz Struk, Moneta zastępcza Paula Selera………….35
 • Eugeniusz Kępiński, Chrzanów – bon Rubina Schnitzera..39
 • Jan Waluś, Konrad J. Waluś, Bony towarowe PSS “Zgoda” w Płocku……….. 41
 • Konrad Waluś, Jan Waluś, Tatarski pułk ułanów im. płk. Mustafy Achmatowicza i jego pamiątkowe Odznaki……49
 • Czesław Chmielecki, Pamiątkowy medal Bolonii nadawany żołnierzom polskim w roku 1945……..59
 • Halina Młodecka, Wybrane problemy konserwacji srebrnych numizmatów pochodzących ze zbiorów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi……..63
 • Książki uzyskane przez bibliotekę ZG PTN w 2009 roku….69
 • Z życia Towarzystwa……………71
 • Wydawnictwa ZG PTN……… III

CONTENTS BN 2010 : 1 (357)

 • Edward Soczewiński, Some rare oriental coins………. 1
 • Dariusz Ejzenhart, Maciej Nabiałek, The purchase power of money in Silesia during the period of the Middle Ages….7
 • Piotr L. Czarnecki, Cracovian six-groschens from 1659. Stylistic analysis along with attempt of compilation of varieties (fragment of study)…15
 • Tomasz Struk, Substitute coin of Paul Seler………………35
 • Eugeniusz Kępiński, Chrzanów – the bond of Rubin Schnitzer… 39
 • Jan Waluś, Konrad J. Waluś, Vouchers of Public Food Cooperative “Zgoda” in Płock………………….41
 • Konrad Waluś, Jan Waluś, Col. Mustafa Achmatowicz Tatar Uhlans Regiment and its commemorative Badges…49
 • Czesław Chmielecki, Commemorative medal of Bologna awarded to the Polish soldiers in 1945………59
 • Halina Młodecka, Selected problems of conservation of silver coins from the gatherings of the Archaeological and Ethnographical Museum in Łódź……………63
 • Books obtained by the library of the PNS board in 2009..69
 • Society newsletter……………….71
 • PNS Publications…………………. III

SPIS TREŚCI BN 2010:2 (358)

 • Krzysztof Jarzęcki, Działalność mennicza Reskuporisa I (68/69-91/92 n.e.) W królestwie bosporańskim……80
 • Halina Młodecka, Piotr Chabrzyk, Analiza XRF denarów Bolesława Chrobrego i jego syna Mieszka Bolesławowica w świetle wybranych monet z przełomu X i Xi wieku (Część I)……………93
 • Borys Paszkiewicz, Monety koronne Władysława Jagiełły: między Wschową i Krakowem?…….107
 • Marcin Markowski, Wacław Borowski (1885-1954) projektant polskich pieniędzy papierowych….121
 • Janusz Modrzyński, Sycowski medal Ernesta Jana Birona z 1736 roku……..133
 • Czesław Chmielecki, Tłok pieczętny Szkoły Rzemiosł w Aleksandrowie Kujawski…………..137
 • Tadeusz Bohatyrewicz, Nowy żeton kelnerski kawiarni “Mleczarnia Nadświdrzańska” w Warszawie……141
 • Recenzje, nowości wydawnicze……..142
 • Pro memoria…………….149
 • Kronika krajowa i zagraniczna Łukasz Pabich, “MEDALIERZY CZĘSTOCHOWY” Wielkie piękno małej formy – ponad 200 medali na wystawie w Muzeum Częstochowskim………153
 • Z życia Towarzystwa…………155
 • Wydawnictwa ZG PTN……………………………………….III

CONTENTS BN 2010:2 (358)

 • Krzysztof Jarzęcki, Coinage of Rheskuporis I (68/69-91/92 AD) in the Bosporan Kingdom…80
 • Halina Młodecka, Piotr Chabrzyk, XRF analysis of denarii of Boleslav the Brave and his son Mieszko Bolesławowic in light of selected coins from the turn of the 10th century………93
 • Borys Paszkiewicz, Crown coins of Ladislaus Jagiello: between Wschowa and Cracow?.………..107
 • Marcin Markowski, Wacław Borowski (1885-1954) the designer of Polish paper money…………….121
 • Janusz Modrzyński, The Syców medal of Ernst Johann von Biron from 1736…………133
 • Czesław Chmielecki, The seal die of the School of Crafts in Aleksandrów Kujawski……………137
 • Tadeusz Bohatyrewicz, New waiter jeton of coffee house “Mleczarnia Nadświdrzańska” in Warsaw……141
 • Reviews……………………..142
 • Pro memoria…………..149
 • Domestic and foreign chronicle Łukasz Pabich, “MEDALLISTS OF CZĘSTOCHOWA” Great beauty of a small form – over 200 medals on the exhibition in the Museum of Częstochowa……….153
 • Society newsletter……………………………………155
 • PNS Publications………………………………………III

SPIS TREŚCI BN 2010:3 (359)

 • Halina Młodecka, Piotr Chabrzyk, Analiza XRF denarów Bolesława Chrobrego i jego syna Mieszka Bolesławowica w świetle wybranych monet z przełomu X i XI wieku (Część II) ….. 161
 • Czesław Chmielecki, Żetony toruńskiej komunikacji omnibusowej …. 179
 • Krzysztof Filipow, Stanisław Szukalski – zapomniany twórca polskich monet i medali……. 183
 • Wsiewołod A. Jurgenson, Igor W. Morozow, Pieniądz i system pieniężny na Białorusi (1918-2007) (Część I).. 197
 • Marcin Markowski, Papierowe środki płatnicze z II RP autorstwa Wacława Borowskiego …………. 211
 • Wojciech Siwiak, Nowe żetony D.A.G. Fabrik Bromberg..223
 • Recenzje, nowości wydawnicze ……. 225
 • Pro memoria …………. 229
 • Z życia Towarzystwa …………. 232
 • Wydawnictwa ZG PTN …………….. III

CONTENTS BN 2010:3 (359)

 • Halina Młodecka, Piotr Chabrzyk, XRF analysis of denarii of Boleslav the Brave and his son Mieszko Bolesławowic in light of selected coins from the turn of the 10th century (Part II)….. 161
 • Czesław Chmielecki, Tokens of Toruń stagecoach public transport ………….. 179
 • Krzysztof Filipow, Stanisław Szukalski – forgotten creator of Polish coins and medals …… 183
 • Wsiewołod A. Jurgenson, Igor W. Morozow, Money and monetary system in Belarus (1918-2007) (Part I)….. 197
 • Marcin Markowski, Paper currency from the period of the Second Polish Republic of Wacław Borowski?s authorship..211
 • Wojciech Siwiak, New tokens of D.A.G. Fabrik Bromberg…223
 • Reviews ……………………….. 225
 • Pro memoria ……………. 229
 • Society newsletter ………. 232
 • PNS Publications …………… III

SPIS TREŚCI BN 2010:4 (360)

 • Małgorzata Dziedzic, Etruskie aesgrave……..242
 • Tadeusz Szczurek, Koniec regionalizacji menniczej i początek “wiecznego” feniga w Nowej Marchii i ziemi torzymskiej. Najnowsze poglądy nauki niemieckiej o początku “wiecznego” feniga w Marchii Brandenburskiej…………..249
 • Wsiewołod A. Jurgenson, Igor W. Morozow, Pieniądz i system pieniężny na Białorusi(1918-2007)(Część II)… 261
 • Czesław Chmielecki, Tłok pieczętny stacji kolejowej Toruń Miasto…… 269
 • Konrad Jan Waluś, Jan Henryk Waluś, Odznaka Ofiarnych Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa 1920 Roku.. 271
 • Bogumił Sikorski, Żetony rabatowe firmy Czaplińskiego w Krakowie….. 277
 • Marcin Markowski, Polskie banknoty socrealistyczne (Część I)………….. 283
 • Z życiaTowarzystwa………………. 291

CONTENTS BN 2010:4 (360)

 • Małgorzata Dziedzic, Etruscanaes grave….. 242
 • Tadeusz Szczurek, The end of coinage regionalization and the beginning of the “eternal” pfennig in the New March and the Torzym district. The newest views of the German science on the beginning of the “eternal” pfennig in the March of Brandenburg……….. 249
 • Wsiewołod A. Jurgenson, Igor W. Morozow, Money and monetary system in Belarus (1918-2007)(Part II)…… 261
 • Czesław Chmielecki, The seal die of the Toruń City railway station………… 269
 • Konrad Jan Waluś, Jan HenrykWaluś, The Badge of Devoted of the Civic Committee of Defense of State from 1920………. 271
 • Bogumił Sikorski, Discount tokens of Czapliński?s company from Cracow………… 277
 • Marcin Markowski, Polskie banknoty socrealistyczne (Part I)……. 283
 • Society newsletter……………. 291