BN 2011

SPIS TREŚCI BN 2011:1 (361)

 • Krzysztof Jarzęcki, Mennictwo króla bosporańskiego Sauromatesa I (93/94-123/124)…. 1
 • Witold Borowski, Współczesne fałszerstwa monet Kazimierza Jagiellończyka (Część I)…. 13
 • Tadeusz Bohatyrewicz, Moneta zastępcza z Kłodna…. 25
 • Bogumił Sikorski, Nieznane lub mało znane monety zastępcze i żetony Wielkopolski, Pomorza i Mazur (Część I).. 27
 • Janusz Modrzyński, pamięci Jana Wysockiego (1873-1960)…. 39
 • Czesław Chmielecki, Polskie akcenty na niektórych bonach niemieckich…. 43
 • Marcin Markowski, Polskie banknoty socrealistyczne (Część II).. 47
 • Recenzje, nowości wydawnicze…. 55
 • Kronika krajowa i zagraniczna…. 56
 • Jerzy Piniński, Międzymuzealne Kolegium Numizmatyczne.56
 • Zofia Januszkiewicz, Wystawa “Monety z okresu Bitwy Grunwaldzkiej”…. 59
 • Kazimierz Choroś, Wystawa i katalog “Medale, Plakiety i Żetony Okresu Secesji… 60
 • Barbara Solarewicz, Seminarium Numizmatyczne Mennicy Polskiej “Mennice Ziem Polskich”…. 64
 • Wydawnictwa uzyskane przez Bibliotekę ZG PTN w 2010 roku…. 67
 • Z życia Towarzystwa…. 71
 • Oferta wydawnicza…. 80

CONTENTS BN 2011:1 (361)

 • Krzysztof Jarzęcki, Coinage of the Bosporan king Sauromates I (93/94-123/124)… 1
 • Witold Borowski, Modern fakes of coins of Casimir IV Jagiellon…. 13
 • Tadeusz Bohatyrewicz, A substitute coin from Kłodno…. 25
 • Bogumił Sikorski, Unknown or little known substitute coins and tokens from Greater Poland, Pomerania and Masuria. 27
 • Janusz Modrzyński, In memory of Jan Wysocki (1873-1960)… 39
 • Czesław Chmielecki, Polish accents on some German bonds … 43
 • Marcin Markowski, Polish Socialist Realist banknotes…. 47
 • Reviews…… 55
 • Domestic and foreign chronicle… 56
 • Domestic and foreign chronicle….56
 • Jerzy Piniński, The Intermuseum Numismatic Meeting…. 56
 • Zofia Januszkiewicz, The exhibition “Coins from the period of the Battle of Grunwald”…. 59
 • Kazimierz Choroś, The exhibition and catalogue “Coins, Plaquettes and Tokens of the Art Nouveau Period”…. 60
 • Barbara Solarewicz, Numismatic Seminar of the Mint of Poland “Mints of the Polish Lands”…. 64
 • Publications obtained by the library of the PNS board in 2010.. 67
 • Society newsletter……. 71
 • PNS Publications 80

SPIS TREŚCI BN 2011:2 (362)

 • Krzysztof Jarzęcki, Mennictwo Sauromatesa II (174/175-210/211 n.e.), władcy Bosporu … 81
 • Witold Borowski, Współczesne fałszerstwa monet Kazimierza Jagiellończyka (Część II) …. 89
 • Tadeusz Bohatyrewicz, Ciekawe monety ze skarbu znalezionego w Liwie … 101
 • Bogumił Sikorski, Nieznane lub mało znane monety zastępcze i żetony Wielkopolski, Pomorza i Mazur (Część II) … 109
 • Krzysztof Górski, Wzory pieniądza papierowego niepodległej Polski. Okres marek polskich (Część I) …. 113
 • Janusz Modrzyński, Śląska odznaka “Oddziałów Młodzieży Powstańczej” …. 127
 • Czesław Chmielecki, Medal Oblężenia Tobruku …. 131
 • Konrad Jan Waluś, “Ażurowy Piłsudski” … 135
 • Polemiki Rafał Janke, Uwagi do artykułu “Chronologia dziesięciogroszówek Królestwa Polskiego z datą 1840”..139
 • Recenzje, nowości wydawnicze … 151
 • Pro memoria …. 154
 • Z życia Towarzystwa …. 156
 • Wydawnictwa ZG PTN …. 160

CONTENTS BN 2011:2 (362)

 • Krzysztof Jarzęcki, Coinage of Sauromates II (174/175-210/211), the ruler of Bospor …. 81
 • Witold Borowski, Modern fakes of coins of Casimir IV Jagiellon (Part II) …. 89
 • Tadeusz Bohatyrewicz, Interesting Coins from the Hoard Found in Liw …. 101
 • Bogumił Sikorski, Unknown or little known substitute coins and tokens from Greater Poland, Pomerania and Masuria (Part II) …. 109
 • Krzysztof Górski, Specimens of paper money of independent Poland. The period of the Polish marks (Part I) ….. 113
 • Janusz Modrzyński, Silesian badge of the “Units of Insurgent Youths” …. 127
 • Czesław Chmielecki, The Siege of Tobruk medal …. 131
 • Konrad Jan Waluś, “Openwork Piłsudski” …. 135
 • Polemics Rafał Janke, Remarks on the article “The chronology of 10 groschen coins of Polish Kingdom with date 1840” …. 139
 • Reviews …. 151
 • Pro memoria …. 154
 • Society newsletter …. 156
 • PNS Publications …. 160

SPIS TREŚCI BN 2011:3 (363)

 • Piotr Jaworski, Srebrne monety rzymskie w skarbie znalezionym w Ptolemais…. 161
 • Witold Borowski, Ewolucja wyobrażenia orła i korony a chronologia półgroszy Jana Olbrachta. Próba interpretacji…….. 171
 • Ryszard Miller, Dariusz Ejzenhart, 24 krajcary czy ćwierćtalar?…….. 177
 • Wojciech Siwiak, Nowożytna skarbonka z badań archeologicznych w Bydgoszczy……. 181
 • Czesław Chmielecki, Pięciotalarowy bon dobroczynny.. 185
 • Artur Galas, Nieznane i mało znane monety zastępcze i żetony z Wrocławia (Część I)….. 187
 • Bogumił Sikorski, Nieznane lub mało znane monety zastępcze i żetony Wielkopolski, Pomorza i Mazur (Część III)….. 205
 • Krzysztof Górski, Wzory pieniądza papierowego niepodległej Polski. Okres marek polskich (Część II)……… 211
 • Marcin Markowski, Treści ideowe na banknocie stuzłotowym autorstwa Józefa Mehoffera.. 221
 • Niebezpieczne fałszerstwa groszy praskich Wacława II …229
 • Recenzje, nowości wydawnicze…… 231
 • Z życia Towarzystwa….. 233

CONTENTS BN 2011:3 (363)

 • Piotr Jaworski, Silver Roman coins in a hoard found in Ptolemais…. 161
 • Witold Borowski, The evolution of depictions of an eagle and a crown and the chronology of half-groschens of John I Albert. The attempt of interpretation… 171
 • Ryszard Miller, Dariusz Ejzenhart, 24 kreuzers or quarter thaler?……… 177
 • Wojciech Siwiak, The modern period money-box from archaeological excavations in Bydgoszcz……… 181
 • Czesław Chmielecki, Five-thaler charitable bond… 185
 • Artur Galas, Unknown and little known substitute coins and tokens from Wrocław (Part I).. 187
 • Bogumił Sikorski, Unknown or little known substitute coins and tokens from Greater Poland, Pomerania and Masuria (Part III)… 205
 • Krzysztof Górski, Specimens of paper money of independent Poland. The period of the Polish marks (Part II).. 211
 • Marcin Markowski, Ideological contents on hundred zloty banknote of Józef Mehoffer.. 221
 • The dangerous counterfeits of Prague groschens of Wenceslaus II … 229
 • Reviews… 231
 • Society newsletter……. 233

SPIS TREŚCI BN 2011:4 (364)

 • Krzysztof Jarzęcki, Dodatkowe znaki na monetach Królestwa Bosporańskiego… 241
 • Artur Galas, Nieznane i mało znane monety zastępcze i żetony z Wrocławia (Część II)… 251
 • Bogumił Sikorski, Nieznane lub mało znane monety zastępcze i żetony Wielkopolski, Pomorza i Mazur (Część IV)… 259
 • Krzysztof Górski, Wzory pieniądza papierowego niepodległej Polski. Okres marek polskich (Część III)… 269
 • Czesław Chmielecki, Banknot jednomarkowy – biletem wstępu do teatru?… 293
 • Marcin Markowski, Groszowe bilety zdawkowe Ministerstwa Skarbu II RP… 297
 • Recenzje, nowości wydawnicze… 305
 • Z życia Towarzystwa… 308

CONTENTS BN 2011:4 (364)

 • Krzysztof Jarzęcki, Additional signs on coins of the Bosporan Kingdom… 241
 • Artur Galas, Unknown and little known substitute coins and tokens from Wrocław (Part II)… 251
 • Bogumił Sikorski, Unknown or little known substitute coins and tokens from Greater Poland, Pomerania and Masuria (Part IV)……….. 259
 • Krzysztof Górski, Specimens of paper money of independent Poland. The period of the Polish marks (Part III)… 269
 • Czesław Chmielecki, A one-mark banknote – a theatre ticket?… 293
 • Marcin Markowski, Grosze treasury notes of the Ministry of Treasure of the Second Polish Republic… 297
 • Reviews……………… 305
 • Society newsletter…………. 308