najnowszy numer bn

SPIS TREŚCI BN 2015 : 3 (379) 

Krzysztof Jarzęcki, Mennictwo cesarzowej Kryspiny… 161

Wasyl Orłyk, Udział wojsk Zakonu Krzyżackiego w bitwie nad rzeką Worsklą w sierpniu 1399 r. w świetle źródeł numizmatycznych… 175

Dariusz Rop, Szeląg koronny Stefana Batorego z Pogonią na rewersie… 181

Jan Gustaw Rokita, Medal upamiętniający przystąpienie Państwa Moskiewskiego do grona Państw-Sygnatariuszy Świętej Ligi … 185

Bogumił Sikorski, Nieznane lub mało znane monety zastępcze i żetony z obszaru byłych zaborów − rosyjskiego i austriackiego (Część III) … 193

Marcin Markowski, Typy przedstawień Hermesa w szacie graficznej banknotów świata w latach 1901-1939 …213

Pro memoria… 233

Z życia Towarzystwa… 235

SPIS TREŚCI BN 2015 : 3 (379) 

Krzysztof Jarzęcki, Coinage of the Empress Crispina… 161

Wasyl Orłyk, Participation of the Teutonic Order in the Battle of the Vorskla River in August 1399 in the light of numismatic sources… 175

Dariusz Rop, Crown schilling of Stefan Batory with coat of arms the Chaser on the reverse… 181

Jan Gustaw Rokita, The medal commemorating Muscovy joining the Holy League … 185

Bogumił Sikorski, Unknown or little known substitute coins and tokens from the area of the former − Russian and Austro-Hungarian annexations (Part III) … 193

Marcin Markowski, Types of Hermes representations on the world banknotes in the years 1901-1939 …213

Pro memoria… 233

Society newsletter… 235