Biuletyn Numizmatyczny zawartość rocznika 2006

 

SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2006

 

SPIS TREŚCI NUMERU 1 (341)

 

Edmund Kopicki, Lenne monety Księstwa Kurlandii i Semigalii 1575-1780, część I……. 1

Dobrochna Gorlińska, Szkic o mennictwie Mieszka III Starego 15

Witold Borowski, Nietypowy półgrosz koronny Władysława Jagiełły……………………….. 27

Zbigniew Kiełb, Herby osobiste na monetach z czasów jagiellońskich……………………… 31

Artur Galas, Nieznane monety i żetony ze Śląska……………. 49

Czesław Chmielecki, Papierowy pieniądz zastępczy obozu jenieckiego toruńskiego poligonu….. 59

Jubileusz 80-lecia prof. Ryszarda Kiersnowskiego.
Reprint pracy Moneta – świadek historii….. 63

Z życia Towarzystwa……………… 64

Pro memoria………………………….. 78

Wydawnictwa ZG PTN…………….. III

 

CONTENTS

 

Edmund Kopicki, The feudal coins of the Duchy of Courland and Semigalia 1575-1780, part I….. 1

Dobrochna Gorlińska, Essays on coinage of Mieszko III the Old.. 15

Witold Borowski, Untypical Crown half-grossi of Władysław Jagiełło……………….. 27

Zbigniew Kiełb, Personal coats of arms on coins from the Jagellonian period………………. 31

Artur Galas, Unknown substitute coins and jettons from Silesia 49

Czesław Chmielecki, Substitute paper money of the prisoners of war camp of Thorn
firing ground………………… 59

80th Jubilee of Professor Ryszard Kiernowski. Reprint of the work Coin – a history witness. 63

Society Newsletter………………… 64

Pro memoria…………………………. 78

PNS publications………………………. III

 

SPIS TREŚCI NUMERU 2 (342)

 

Edmund Kopicki, Lenne monety Księstwa Kurlandii i Semigalii 1575-1780, część II….. 81

Witold Garbaczewski, Wyobrażenia na monetach polskich w dojrzałym średniowieczu.. 101

Andrij Kryżaniwskij, Mennictwo halicko-ruskie Władysława Opolczyka…………………. 117

Artur Galas, “Sekretne znaki” na monetach zastępczych Lubania Śląskiego……………… 129

Czesław Chmielecki, Papierowy pieniądz zastępczy zarządu dóbr Aleksandrowa pogranicznego z roku 1914…… 133

Bogumił Sikorski, Nieznane, lub malo znane, śląskie monety zastępcze i żetony, część II. 137

Zdzisław Czaplicki, Krzysztof Czaplicki, Zimowe igrzyska olimpijskie na monetach…. 147

Wiesław Kopicki, Działalność wydawnicza Oddziałów terenowych Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.. 149

Wojciech Kicman, O poprawność falerystyczną w polskiej biografii………………………… 153

Květoslav Growka, Monety na mapie wrocławskiego biskupa
Filipa Gottharda Schaffgotscha……………………… 155

Recenzje, nowości wydawnicze….. 160

Wydawnictwa ZG PTN……………… III

 

CONTENTS 2 (342)

 

Edmund Kopicki, The feudal coins of the Duchy of Courland and Semigalia 1575-1780, part II.. 81

Witold Garbaczewski, Images on Polish coins in Middle Ages.. 101

Andrij Kryżaniwskij, Coinage of Ruś Halicka of Władysław Opolczyk …………………….. 117

Artur Galas, Secret signs’ on substitute coins of Lubań Śląski 129

Czesław Chmielecki, Substitute paper money of administration
of Aleksandrów Pograniczny estate of 1914 ………….. 133

Bogumił Sikorski, The unknown (or little known) Silesian substitute coins and tokens, part II… 137

Zdzisław Czaplicki, Krzysztof Czaplicki, Winter Olimpic Games on Polish Coins……….. 147

Wiesław Kopicki, Publishing activity of field sections of Polish Numismatic Society….. 149

Wojciech Kicman, Faleristical correctness in Polish biography.. 153

Květoslav Growka, Coins on the map of Wrocław bishop Filip Gotthard Schaffgotsch… 155

Reviews 160

PNS publications………………………. III

 

SPIS TREŚCI 3 (343)

 

Edmund Kopicki, Monety koronne Zygmunta I (1507-1548), część I… 161

Ryszard Kiersnowski, Nauka i pasja. 150-lecie działalności numizmatyków polskich……………… 173

Rafał Janke, 10 groszy z 1840 roku – oryginał czy falsyfikat – pytanie bez odpowiedzi…………. 185

Andrzej Leśniewski, Pieniądz zastępczy Gniezna, część I.……………….. 193

Bogumił Sikorski, Nieznane, lub mało znane, monety zastępcze i żetony
Wielkopolski, Pomorza i Mazur, część I………….. 205

Kazimierz Grabiński, Jastrzębskie pamiątki dwudziestej piątej rocznicy Sierpnia roku 1980…… 217

Czesław Chmielecki, Tłok pieczętny toruńskiej gminy żydowskiej z połowy XIX wieku………….. 221

Lesław J. Welker, Odznaczenia w konspiracji 1939-1945…………… 223

Recenzje, nowości wydawnicze……………………………. 237

Z życia Towarzystwa…….. 240

Wydawnictwa ZG PTN……. III

CONTENTS

 

Edmund Kopicki, The feudal coins of the Duchy of Courland and Semigalia
1575-1780, part II….. 81

Witold Garbaczewski, Images on Polish coins in Middle Ages………… 101

Andrij Kryżaniwskij, Coinage of Ruś Halicka of Władysław Opolczyk .. 117

Artur Galas, Secret signs” on substitute coins of Lubań Śląski ………. 129

Czesław Chmielecki, Substitute paper money of administration
of Aleksandrów Pograniczny estate of 1914 ……………. 133

Bogumił Sikorski, The unknown (or little known) Silesian substitute coins and tokens,
part II 137

Zdzisław Czaplicki, Krzysztof Czaplicki, Winter Olimpic Games on Polish coins………………….. 147

Wiesław Kopicki, Publishing activity of field sections of Polish Numismatic Society……………… 149

Wojciech Kicman, Faleristical correctness in Polish biography…… 153

Květoslav Growka, Coins on the map of Wrocław bishop Filip Gotthard Schaffgotsch………. 155

Reviews…….. 160

PNS publications…………….. III

 

SPIS TREŚCI 4 (344)

 

Edmund Kopicki, Monety koronne Zygmunta I (1507-1548), część II… 241

Piotr Jaworski, Rzymskie mennictwo Cyrenajki (I w. p.n.e.-I w. n.e.).
Odkrycia Misji Instytutu Archeologii UW w Ptolemais…… 251

Witold Garbaczewski, Król August i Herkules. O ikonografii najpiękniejszej monety polskiej…. 265

Grzegorz Skąpski, Wrocławskie rarytasy ze złota……………. 273

Iwan Sinczuk, Skarb ze sklepu. 283

Czesław Chmielecki, Krzyż Niepodległości i jego ciekawa odmiana………………. 285

Wojciech Siwiak, Butelkowe bony kaucyjne apteki “Pod Łabędziem” z Bydgoszczy… 287

Andrzej Leśniewski, Pieniądz zastępczy Gniezna, część II………………….. 289

Bogumił Sikorski, Nieznane lub mało znane monety zastępcze i żetony
Wielkopolski, Pomorza i Mazur, część II……………… 294

Krzysztof Filipow, Order Wojenny Virtuti Militari w II Rzeczypospolitej 1918-1939… 303

Jakub Maruszczak, Marsz Sulejówek-Belweder 1926-1939. Medale i odznaki……… 313

Wydawnictwa ZG PTN………………………. III

 

CONTENTS

 

Edmund Kopicki, Crown coins of Zygmunt I (1507-1548), part II…………………. 241

Piotr Jaworski, The Roman coinage of the Cyrenaica (Ist century BC – Ist century AD).
The finds from the Warsaw University Institute of Archaeology
excavations at Ptolemais…………………………. 251

Witold Garbaczewski, The King Sigismund and Hercules.
About iconography of the most beautiful Polish coin…………………… 265

Grzegorz Skąpski, Wrocław’s golden rarities .. 273

Iwan Sinczuk, Hoard from the shop.. 283

Czesław Chmielecki, Cross of Independence and its interesting variety…………….. 285

Wojciech Siwiak, Bottle deposit bonds of pharmacy “Under Swan” from Bydgoszcz…. 287

Andrzej Leśniewski, Substitute money of Gniezno, part II………………………….. 289

Bogumił Sikorski, The unknown or little known substitute coins and tokens
of Great Poland, Pomerania and Masuria, part II………………………….. 294

Krzysztof Filipow, The Military Order of Virtuti Militari in Polish Republic 1918-1939. 303
Jakub Maruszczak, The name-day march Sulejówek – Belweder 1926-1939.
Medals and badges……………. 313
PNS publications………………………….. III

 

Adres redakcji: Biuletyn Numizmatyczny, ul. Jezuicka 6/8, 00-281 Warszawa.
tel./fax: +4822 831-39-28.
e-mail: ptn@ptn.pl