SPIS TREŚCI BN 2012:1 (365)

Jarosław Kozłowski, Alba Sus, czyli o denarach cesarza Wespazjana (69-79) i jego syna Tytusa (79-81) z przedstawieniem maciory z prosiętami…1 

Adrian Apolinarski, 100 złotych polskich emisji 1 maja 1830 roku…7 

Artur Galas, Nieznane i mało znane monety zastępcze i żetony z Wrocławia (Część III)…15 

Bogumił Sikorski, Nieznane lub mało znane monety zastępcze i żetony Wielkopolski, Pomorza i Mazur (Część V)…23 

Marcin Markowski, Dziesięciozłotówka z 1919 roku i jej twórca…29 

Czesław Chmielecki, Odznaczenia i medale pamiątkowe Toruńskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z okresu II Rzeczypospolitej…37 

Andrzej Fąk, Awers i rewers – różne strony tej samej monety…47 

Rafał Janke, Konkurs na monety 2, 5, 10 złotych 1957…53 

Bartłomiej Czyżewski, Srebrny medal z wystawy fotograficznej “Bratysława ?81”…63 

Kronika krajowa i zagraniczna…65

Barbara Solarewicz, Międzynarodowe Sympozjum Numizmatyczne Braszów 2011…65

Barbara Solarewicz, VII Międzynarodowe Targi Numizmatyczne COIN EXPO 2011…67

Barbara Solarewicz, Andrzej Heidrich twórca polskich banknotów…69 

Wydawnictwa pozyskane przez bibliotekę ZG PTN w 2011 roku…70 

Z życia Towarzystwa…75 

Oferta Wydawnicza…80


CONTENTS BN 2012:1 (365)

Jarosław Kozłowski, Alba sus, that is about denarii of the emperor Vespasian (69-79) and his son Titus (79-81) with the depiction of sow with piglets…1 

Adrian Apolinarski, A 100 Polish zloty banknote of issue 1 May 1830 …7 

Artur Galas, Unknown and little known substitute coins and tokens from Wrocław (Part III)…15 

Bogumił Sikorski, Unknown or little known substitute coins and tokens from Greater Poland, Pomerania and Masuria (Part V)…….23 

Marcin Markowski, Ten zloty banknote from 1919 and its designer…29 

Czesław Chmielecki, Commemorative badges and medals of the Brotherhood of the Rooster in Toruń from the period of the Second Polish Republic…37 

Andrzej Fąk, An obverse and reverse – different sides of the same coin…47 

Rafał Janke, A competition on coins 2, 5, 10 zloty in 1957…53 

Bartłomiej Czyżewski, Silver medal from photographic exhibition “Bratislava ?81”…63 

Domestic and foreign chronicle….65

Barbara Solarewicz, International Numismatic Symposium Braşov 2011…65

Barbara Solarewicz, 7th International Numismatic Fair COIN EXPO 2011…67

Barbara Solarewicz, Andrzej Heidrich designer of Polish banknotes…69 

Publications obtained by the library of the PNS board in 2011…70 

Society newsletter…75 

PNS Publications….80

 

 

SPIS TREŚCI BN 2012:2 (366) 

Krzysztof Filipow, Walery Kostrzębski (1828-1899) probierz Mennicy Warszawskiej, badacz i kolekcjoner… 81

Krzysztof Jarzęcki, Monety z podobizną cesarzowej Faustyny Młodszej we wschodnich prowincjach cesarstwa rzymskiego… 93

Dariusz Ejzenhart, Ryszard Miller, Dwie odmiany 3-krajcarówki książąt brzesko-legnicko-wołowskich Jana Chrystiana i Jerzego Rudolfa (1602-1609) z datą 1606… 109

Czesław Chmielecki, Żeton toruński z roku 1635… 111

Bogumił Sikorski, Nieznane lub mało znane monety zastępcze i żetony Wielkopolski, Pomorza i Mazur (Część VI)… 113

Bartłomiej Czyżewski, Nieznane odmiany żetonów łódzkich chórów kościelnych… 123

Tadeusz Bohatyrewicz, Kolejny, niepublikowany żeton kelnerski kawiarni “Mleczarnia Nadświdrzańska? w Warszawie… 125

Artur Ochał, Oznaka naramienna przysposobienia wojskowego KOP… 127

Recenzje, nowości wydawnicze… 131

Pro memoria… 136

Kronika krajowa i zagraniczna… 140

Piotr Kosanowski, Skarb z Kijowa – Złoty Poczet. Królewska kolekcja medali Stanisława Augusta… 140

Juliusz Bieniaś, Kowalski i Nowak na tropie, czyli jak bronić się przed fałszerstwami… 142

Piotr Kosanowski, Wystawa numizmatyczna w Suchej Beskidzkiej… 144

Z życia Towarzystwa… 145

Oferta Wydawnicza… 160

 

CONTENTS BN 2012:2 (366)

Krzysztof Filipow, Walery Kostrzębski (1828-1899), controller of the Warsaw Mint, researcher and collector… 81

Krzysztof Jarzęcki, Coins with an effigy of the empress Faustina Minor in eastern provinces of the Roman Empire… 93

Dariusz Ejzenhart, Ryszard Miller, Two varieties of 3 kreuzer of Dukes of Brzeg-Legnica-Wołów John Christian and George Rudolf (1602-1609) with date 1606… 109

Czesław Chmielecki, Toruń token from 1635… 111

Bogumił Sikorski, Unknown or little known substitute coins and tokens from Greater Poland, Pomerania and Masuria (Part VI)… 113

Bartłomiej Czyżewski, Unknown varieties of tokens of Łódź church choirs… 123

Tadeusz Bohatyrewicz, Another unpublished waiter jeton of coffee house “Mleczarnia Nadświdrzańska” in Warsaw… 125

Artur Ochał, Shoulder badge of the Military Training of the Border Protection Corps… 127

Reviews… 131

Pro memoria… 136

Domestic and foreign chronicle… 140

Piotr Kosanowski, The Treasure from Kiev. The Golden Gallery of Polish Kings from the Medal Collection of Stanisław August… 140

Juliusz Bieniaś, Kowalski and Nowak on the track, that is how to defend oneself against counterfeits… 142

Piotr Kosanowski, Numismatic exhibition in Sucha Beskidzka… 144

Society newsletter… 145

PNS Publications… 160

 

SPIS TREŚCI BN 2012:3 (367)

Krzysztof Jarzęcki, Artemida w antycznym mennictwie greckim... 161

Dariusz Rop, Fals czy miedziana odbitka batoriańskiego szeląga?… 173

Rafał Janke, Dopełnienie do artykułu: Uwagi do artykułu “Chronologia dziesięciogroszówek Królestwa Polskiego z datą 1840”… 177

Czesław Chmielecki, Symbole i oznaki wójtów i sołtysów z ziem polskich z XIX i XX wieku… 179

Bogumił Sikorski, Nieznane lub mało znane monety zastępcze i żetony Wielkopolski, Pomorza i Mazur (Część VII)… 189

Wojciech Siwiak, Andrzej Gniłka, Pieniądz dominialny majątków Szewienek i Szewno w powiecie świeckim… 203

Janusz Modrzyński, Feliks Antoniak (1888-1974) – rzeźbiarz i medalier… 211

Marcin Markowski, Ikonografia banknotów złotowych z 1919 roku… 217

Rafał Janke, Ikonografia orła polskiego na projektach monet z 1957 roku… 225

Pro memoria… 233

Kronika krajowa i zagraniczna… 234

Nagroda dla monety NBP… 234

Z życia Towarzystwa… 235

Oferta Wydawnicza… 240

 

CONTENTS BN 2012:3 (367)

Krzysztof Jarzęcki, Artemis in ancient Greek coinage… 161

Dariusz Rop, Forgery or proof coin of Stephen Bathory?s schilling?… 173

Rafał Janke, Supplement to the article: Remarks on the article “The chronology of 10 groschen coins of Polish Kingdom with date 1840”… 177

Czesław Chmielecki, Symbols and badges of village leaders from Poland?s territory from the 19th and 20th century… 179

Bogumił Sikorski, Unknown or little known substitute coins and tokens from Greater Poland, Pomerania and Masuria (Part VII)… 189

Wojciech Siwiak, Andrzej Gniłka, Dominion money of estates Szewienek and Szewno in Świecko district… 203

Janusz Modrzyński, Feliks Antoniak (1888-1974) – sculptor and medallist… 211

Marcin Markowski, Iconography of zloty banknotes from 1919 introduced to the circulation by the National Bank of Poland after 28 April 1924… 217

Rafał Janke, Iconography of the Polish eagle on designs of coins from 1957… 225

Pro memoria… 233

Domestic and foreign chronicle… 234

Award for the National Bank of Poland... 234

Society newsletter… 235

PNS Publications… 240

 

SPIS TREŚCI BN 2012:4 (368)

Arkadiusz Dymowski, Marcin Rudnicki, Kujawskie znaleziska monet antycznych. Nowe źródła do dziejów pieniądza na ziemiach polski w starożytności…  241

Piotr Jaworski, Dan Sebastian Crişan, „A zowie je prosty lud świętego Jana pieniądze…”. Wybór źródeł do dziejów zainteresowań monetą antyczną w szesnastowiecznym Krakowie…  259

Bogusław Sikorski, Nieznane lub mało znane monety zastępcze i żetony Wielkopolski, Pomorza i Mazur (Część VIII)…  265

Adam Bednarczyk, Czesław Chmielecki, Japoński pieniądz papierowy z początku drugiej połowy XIX wieku…  273

Andrzej Fąk, Józef Gosławski – 100 złotych – „Tysiąclecie Państwa Polskiego”…  293

Wywiady…  299

Jacek Sarosiek, O pieniądzu Getta Łódzkiego. Wywiad Z Guyem Franquinetem…  299

Recenzje, nowości wydawnicze…  301

Kronika krajowa i zagraniczna…  306

Jan Główka, Jacek Strzałkowski, „Pamiątka dnia tego”. Konstytucja 3 Maja w zbiorach Hieronima Marka Pietrasa…  306

Z życia Towarzystwa…  308

 

CONTENTS BN 2012:4 (368)

Arkadiusz Dymowski, Marcin Rudnicki, Finds of ancient coins from Kujawy. New sources to the history of money on the area of Poland in antiquity…  241

Piotr Jaworski, Dan Sebastian Crişan, “And the people called them Saint John’s money…“ A selection of sources to the history of interests in ancient coins in the 16th c. Cracow 259

Bogumił Sikorski, Unknown or little known substitute coins and tokens from Greater Poland, Pomerania and Masuria (Part VIII)…  265

Adam Bednarczyk, Czesław Chmielecki, Japanese paper money from the beginning of the second half of the 19th century…  273

Andrzej Fąk, Józef Gosławski – 100 zlotys – “The Millenium of the Polish state”…  293

Interviews…  299

Jacek Sarosiek, About money of the Łódź Ghetto. Interview with Guy Franquinet…  299

Reviews…  301

Domestic and foreign chronicle… 306

Jan Główka, Jacek Strzałkowski, “The remembrance of this day”. The Constitution of May 3 in the gatherings of Hieronim Marek Pietras…  306

Society newsletter…  308