SPIS TREŚCI BN 2013 : 4 (372)

Arkadiusz Dymowski, Andrzej Gurba, Rzymski aureus (ponownie) odkryty na Pomorzu…          241

Dariusz Ejzenhart, Ryszard Miller, Katalog monet 3-krajcarowych Księstwa Karniowskiego i Opawskiego…              247

Bogumił Sikorski, Nieznane lub mało znane śląskie monety zastępcze i żetony (Część III)…         257

Marcin Markowski, Tadeusz Kościuszko w szacie graficznej polskich pieniędzy papierowych (Część I)…   271

Krzysztof Górski, Wzory pieniądza papierowego niepodległej Polski. Waluta złotowa (1924-1939) (Część III)…         283

Marek Folwarniak, Moneta 50-markowa getta w Łodzi…            295

Jacek Sarosiek, Kartki i talony z getta łódzkiego…    299

Jan Henryk Waluś, Konrad Jan Waluś, Powiat płocki i jego medalierska historia…  305

Recenzje, nowości wydawnicze…                   309

Z życia Towarzystwa…                  311

 

 

CONTENTS BN 2013 : 4 (372) 

Arkadiusz Dymowski, Andrzej Gurba, Roman aureus (again) discovered in Pomerania… 241

Dariusz Ejzenhart, Ryszard Miller, The catalogue of 3-kruzer coins of the Duchy of Krnov and Opava… 247

Bogumił Sikorski, Unknown or little known Silesian substitute coins and tokens (Part III)… 257

Marcin Markowski, Tadeusz Kościuszko in graphic layout of Polish paper money (Part I)… 271

Krzysztof Górski, Specimens of paper money of independent Poland. Zloty (1924-1939) (Part III)… 283

Marek Folwarniak, 50 mark coin of the Łódź Ghetto… 295

Jacek Sarosiek, Ration coupons and vouchers from the Łódź Ghetto… 299

Jan Henryk Waluś, Konrad Jan Waluś, Płock District and its history in medals… 305

Reviews… 309

Society newsletter… 311

 

 

SPIS TREŚCI BN 2013 : 3 (371)

Artur Kurpiewski, Jacek Rakoczy, Znaleziska rzymskich denarów z Radzik Dużych, gm. Wąpielsk, pow. Rypin….  161

Dariusz Ejzenhart, Ryszard Miller, Nienotowane odmiany halerzy wrocławskich Macieja Korwina…  165

Krzysztof Wnęk, Wielkie afery z małą monetą. Fałszowanie na wielką skalę miedzianych szelągów Jana Kazimierza w drugiej połowie XVII wieku…  171

Andrij S. Bojko-Gagarin, Stempel do wykonywania monetopodobnych ozdób z Czufut-Kale…  189

Bogumił Sikorski, Nieznane lub mało znane śląskie monety zastępcze i żetony (Część II)…  193

Tadeusz Bohatyrewicz, Dwa niepublikowane żetony kelnerskie kawiarni „Mleczarnia Nadświdrzańska” w Warszawie…  201

Marcin Markowski, Portrety na banknotach II Rzeczypospolitej (Część II)…  203

Krzysztof Górski, Wzory pieniądza papierowego niepodległej Polski. Waluta złotowa (1924-1939) (Część II)…  211

Marek Folwarniak, Łódzka „piątka” z getta…  229

Tadeusz Jeziorowski, Dwie monety emisji Narodowego Banku Polskiego na rocznicę Powstania Styczniowego…  231

Z życia Towarzystwa…  234

Oferta Wydawnicza….  240

 

CONTENTS BN 2013 : 3 (371)

Artur Kurpiewski, Jacek Rakoczy, Finds of Roman denarii from Radziki Duże,Wąpielsk community, district Rypin…  161

Dariusz Ejzenhart, Ryszard Miller, Unnoted varieties of Wrocław hellers of Matthias Corvinus…  165

Krzysztof Wnęk, Big scandals with small coin. Large-scale counterfeiting of copper shillings of John Casimir in the second half of the 17th c.…  171

Andrij S. Bojko-Gagarin, A die to make ornaments similar to coins from Chufut-Kale…  189

Bogumił Sikorski, Unknown or little known Silesian substitute coins and tokens (Part II)…  193

Tadeusz Bohatyrewicz, Two unpublished waiter jetons of coffee house „Mleczarnia Nadświdrzańska” in Warsaw…  201

Marcin Markowski, Portraits on banknotes of the Second Polish Republic (Part II)….  203

Krzysztof Górski, Specimens of paper money of independent Poland. Zloty (1924-1939) (Part II)…  211

Marek Folwarniak, “Five” from the Łódź Ghetto…  229

Tadeusz Jeziorowski, Two coins of the National Bank of Poland issued on the anniversary of the January Uprising…  231

Society newsletter…  234

PNS publications…  240

 

 

 

SPIS TREŚCI BN 2013 : 2 (370)

Arkadiusz Dymowski, Monety nowożytne wzorowane na antycznych….   81

Artur Galas, Nieznane i mało znane monety zastępcze i żetony z Wrocławia (Część V)….   95

Bogumił Sikorski, Nieznane lub mało znane śląskie monety zastępcze i żetony (Część I)…   103

Czesław Chmielecki, Lokomotywa parowa na pieniądzu papierowym, monetach i medalach……   119

Marcin Markowski, Portrety na banknotach II Rzeczypospolitej (Część I)….   125

Krzysztof Górski, Wzory pieniądza papierowego niepodległej Polski. Waluta złotowa (1924-1939) (Część I)…   133

Dariusz Ejzenhart, Ryszard Miller, Nienotowana odmiana halerza miejskiego Bolkowa z XV w.….   145

Narodowy Bank Polski, Historia monety polskiej…..   148

Mariusz Mielczarek, Historia monety polskiej…..   150

Recenzje…   152

Pro memoria….   154

Kronika krajowa i zagraniczna…   156

Irena Borowczak, Medal upamiętniający obchody Roku Leona Wyczółkowskiego…   156

Z życia Towarzystwa…   157

Oferta Wydawnicza….   160

 

CONTENTS BN 2013 : 2 (370)

Arkadiusz Dymowski, Modern coins patterned after ancient coins….   81

Artur Galas, Unknown and little known substitute coins and tokens from Wrocław (Part V)….   95

Bogumił Sikorski, Unknown or little known Silesian substitute coins and tokens (Part I)…   103

Czesław Chmielecki, A steam engine on paper money, coins and medals…   119

Marcin Markowski, Portraits on banknotes of the Second Polish Republic (Part I)….   125

Krzysztof Górski, Specimens of paper money of independent Poland. Zloty (1924-1939) (Part I)…   133

Dariusz Ejzenhart, Ryszard Miller, Unnoted variety of city heller of Bolków from the 15th c.…   145

National Bank of Poland, History of Polish Coin…   148

Mariusz Mielczarek, History of Polish Coin…   150

Reviews………………   152

Pro memoria………   154

Domestic and foreign chronicle…….   156

Irena Borowczak, A medal commemorating celebration of the Year of Leon Wyczółkowski…   156

Society newsletter……….   157

PNS publications……….   160

 

 

SPIS TREŚCI BN 2013 : 1 (369)

Witold Borowski, Kilka uwag o trzeciakach Władysława Jagiełły z sygnaturą NP …   1

Dmitrij A. Staroverov, Andrij S. Bojko-Gagarin, TalaryhrabstwaRietberg– fałszerstwa emitenta? …   11

Juliusz W. Zacher, August II jako Herkules I Imperator. Antykizujące przedstawienia w medalierstwie elektora saskiego i króla polskiego (1697-1733) na wybranych przykładach ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie …   15

Artur Galas, Nieznane i mało znane monety zastępcze i żetony z Wrocławia (Część IV) ….   25

Bogumił Sikorski, Monety zastępcze i żetony Wielkopolski, Pomorza i Mazur (Część IX) ….   31

Marcin Markowski, Symboliczne i alegoryczne przedstawienia rolnictwa, przemysłu, gospodarki morskiej i handlu w szacie graficznej banknotów polskich z lat 1924-1939 ….   37

Czesław Chmielecki, Nieznana odznaka 31. Pułku Artylerii Lekkiej z Torunia …   45

Bartosz Borys, Symbolika pieniędzy papierowych na tle przemian politycznych w dwudziestowiecznym Iranie ….   53

Recenzje, nowości wydawnicze ……   64

Pro memoria ……………………   66

Kronika krajowa i zagraniczna ……….   68

Izabela Witkowska, Międzynarodowe targi numizmatyczne MONETY EXPO WARSAW ………   68

Z życia Towarzystwa …………………   69

Oferta Wydawnicza …….   80

 

CONTENTS BN 2013 : 1 (369)

Witold Borowski, A few remarks on ternarii of Władysław Jagiełło with signature NP ….   1

Dmitrij A. Staroverov, Andrij S. Bojko-Gagarin, Thalers of the county of Rietberg – counterfeits of issuer? …..   11

Juliusz W. Zacher, Augustus II as Hercules and emperor – antiquating depictions in a medallic art of the Saxon elector and Polish king (1697-1733) on selected examples from the gatherings of the Royal Castle in Warsaw ….   15

Artur Galas, Unknown and little known substitute coins and tokens from Wrocław (Part IV)………   25

Bogumił Sikorski, Unknown or little known substitute coins and tokens from Greater Poland, Pomerania and Masuria (Part IX) ……   31

Marcin Markowski, The symbolic and allegoric representations of agriculture, industry, sea economy and trade in graphic layout of the Polish banknotes from years 1924-1939 …..   37

Czesław Chmielecki, Unknown badge of the 31st Light Artillery Regiment from Toruń ……..   45

Bartosz Borys, The symbolism of paper money against a background of political changes in the twentieth-century Iran ……   53

Reviews ….   64

Pro memoria ……   66

Domestic and foreign chronicle … 68

Izabela Witkowska, International numismatic fair MONETY EXPO WARSAW …..   68

Society newsletter …..   69

PNS publications …..   80