BN 2014

SPIS TREŚCI BN 2014 : 1 (373)

 • Bartosz Awianowicz, Przemiany w ikonografii VIRTUS w mennictwie rzymskim od republiki do Sewera Aleksandra… 1
 • Dariusz Ejzenhart, Ryszard Miller, Sygnatura MBW na wrocławskich monetach 3-krajcarowych Ferdynanda III z roku 1648… 19
 • Jan Gustaw Rokita, Funkcje propagandowe wybranych medali upamiętniających Odsiecz Wiedeńską i zawiązanie Świętej Ligi z lat 1683-1684 na tle współczesnych im źródeł historycznych… 23
 • Bogumił Sikorski, Nieznane lub mało znane śląskie monety zastępcze i żetony (Część IV)… 49
 • Marcin Markowski, Tadeusz Kościuszko w szacie graficznej polskich pieniędzy papierowych (Część II)… 57
 • Włodzimierz Morawski, Kto zna tę plakietę?… 60
 • Wydawnictwa pozyskane przez bibliotekę Zarządu Głównego PTN w 2012 i 2013 roku… 61
 • Z życia Towarzystwa… 66

CONTENTS BN 2014 : 1 (373)

 • Bartosz Awianowicz, Transformations of the Virtus Iconography on the Roman Coinage since the Republic to Severus Alexander… 1
 • Dariusz Ejzenhart, Ryszard Miller, A signature MBW on Wrocław 3-kreuzer coins of Ferdinand III from 1648… 19
 • Jan Gustaw Rokita, Propaganda functions of chosen medals commemorating the relief of Vienna and starting the Holy League competition from years introduced to 1683-1684 against the background contemporary for them of historical sources… 23
 • Bogumił Sikorski, Unknown or little known Silesian substitute coins and tokens (Part IV)… 49
 • Marcin Markowski, Tadeusz Kościuszko in graphic layout of Polish paper money (Part II)… 57
 • Włodzimierz Morawski, Who knows this plaque?… 60
 • Publications obtained by the library of the PNS board in 2012 and 2013… 61
 • Society newsletter… 66

SPIS TREŚCI BN 2014 : 2 (374)

 • Andrej E. Tereszczenko, W poszukiwaniu bosporańskiej „Apollonii” … 81
 • Borys Paszkiewicz, Monety bełskie księcia Jerzego Narymuntowicza… 91
 • Arkadiusz Dymowski, Kilka uwag o zagranicznych liczmanach znajdowanych w Polsce… 101
 • Jan Gustaw Rokita, Funkcje propagandowe medali z lat 1673-1687 upamiętniających zwycięstwo chocimskie… 107
 • Bogumił Sikorski, Nieznane lub mało znane śląskie monety zastępcze i żetony (Część V)… 123
 • Marcin Markowski, Tematyka marynistyczna na banknotach polskich z lat 1944-1990 (Część I)… 133
 • Recenzje, nowości wydawnicze… 148
 • Pro memoria… 150
 • Kronika krajowa i zagraniczna… 151
 • Irena Borowczak, Wystawa „Józef Stasiński medale i rzeźby” w Bydgoskim Muzeum… 151
 • Zdzisław Czaplicki, IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dotycząca Sportu i Olimpizmu… 152
 • Redakcja, Spotkanie autorskie z dr. Zdzisławem Czaplickim… 153
 • Iwona Błazińska-Mielczarek, Rola numizmatyki w nauczaniu, czyli Dzień Hobbysty w „Baczyńskim” w Radomsku… 155
 • Dario Squarzanti, Warszawa stolicą kolekcjonerów… 157
 • Wojciech A. Łonak, Wystawa monet i medali świętego Jana Pawła II… 159
 • Wydawnictwa PTN… 160

CONTENTS BN 2014 : 2 (374)

 • Andrej E. Tereszczenko, In search of the Bosporan “Apollonia”… 81
 • Borys Paszkiewicz, The Belz coinage of Prince George Narimantaitis… 91
 • Arkadiusz Dymowski, Some remarks on foreign jetons found in Poland… 101
 • Jan Gustaw Rokita, The propaganda functions of medals from the years 1673-1685 commemorating the victory of Chocim… 107
 • Bogumił Sikorski, Unknown or little known Silesian substitute coins and tokens (Part V)… 123
 • Marcin Markowski, A maritime theme on Polish banknotes from the years 1944-1990 (Part I)… 133
 • Reviews… 148
 • Pro memoria… 150
 • Domestic and foreign chronicle… 151
 • Irena Borowczak, Exhibition „Józef Stasiński medals and sculptures” in Bydgoszcz Museum… 151
 • Zdzisław Czaplicki, IX National Scientific Conference on Sports and Olympism… 152
 • Redakcja, Meeting with author PhD Zdzislaw Czaplicki… 153
 • Iwona Błazińska-Mielczarek, The role of numismatics in teaching or Hobbyist Day in ‘Baczynski’ – Radomsko… 155
 • Dario Squarzanti, Warsaw – the capital ofcollectors… 157
 • Wojciech A. Łonak, Exhibitionof coinsand medals ofthe saint John Paul II… 159
 • PNS publications… 160

SPIS TREŚCI BN 2014 : 3 (375)

 • Artur Kurpiewski, Jacek Rakoczy, Zespół późnorzymskich monet znaleziony w Sztynwagu, gm. Grudziądz, powiat grudziądzki………. 161
 • Tadeusz Szczurek, Pieniądz na Górnych Łużycach w okresie brakteatowym (ok. 1150-1319) (Część I)……… 173
 • Krzysztof Wnęk, Szelągi oraz dwudenary litewskie z lat 1652-1653 i Maciej Vorbek-Lettow, administrator mennicy wileńskiej……… 197
 • Marcin Markowski, Tematyka marynistyczna na banknotach polskich z lat 1944-1990 (Część II)…….. 207
 • Andrzej Fąk,Agalit i próby monetarne….. 221
 • Irena Borowczak, Plakieta „Rokitna”……. 223
 • Recenzje, nowości wydawnicze……. 224
 • Kronika krajowa i zagraniczna……… 226
 • Alicja Jurkiewicz, I Ogólnopolska Studencko-Dokorancka Konferencja Numizmatyczna „Pecunia omnes vincit”…….. 226
 • Z życia Towarzystwa………. 228
 • Wydawnictwa PTN…….. 240

CONTENTS BN 2014 : 3 (375)

 • Artur Kurpiewski, Jacek Rakoczy, Late Roman coins found in Sztynwag, commune and district Grudziądz…… 161
 • Tadeusz Szczurek, Money in Upper Lusatia during bracteate period (ca. 1150-1319) (Part I)…….. 173
 • Krzysztof Wnęk, Lithuanian shillings and two-denars from 1652-1653 and Maciej Vorbek-Lettow, the administrator of the Vilnius mint……. 197
 • Marcin Markowski, A maritime theme on Polish banknotes from the years 1944-1990 (Part II)……. 207
 • Andrzej Fąk, Agalite and mint tests…… 221
 • Irena Borowczak, The plaquette „Rokitna”……. 223
 • Reviews……. 224
 • Domestic and foreign chronicle……… 226
 • Alicja Jurkiewicz, I All-Poland Student Numismatic Conference “Pecunia omnes vincit”…….. 226
 • Society newsletter……. 228
 • PNS publications…….. 240

SPIS TREŚCI BN 2014 : 4 (376)

 • Tadeusz Szczurek, Pieniądz na Górnych Łużycach w okresie brakteatowym (ok. 1150-1319) (Część II)… 241
 • Bogdan Jachimczyk, Kopiejki Władysława Zygmuntowicza jako cara Rosji bite w latach 1610-1612… 261
 • Dariusz Ejzenhart, Ryszard Miller, Odmiany talarów Karola Chrystiana Erdmanna z roku 1785… 283
 • Jacek Partyka, Bony seryjne miasta Słupska… 291
 • Marcin Markowski, Mikołaj Kopernik na banknotach polskich i ich projektach z lat 1944-1990 (Część I)… 303
 • Recenzje, nowości wydawnicze… 313
 • Kronika krajowa i zagraniczna… 314
 • Wojciech Ślusarczyk, Konferencja naukowa „420-lecie powstania mennicy bydgoskiej 1594-2014”… 314
 • Przemysław Pisula, Wystawa „Od płacideł do kart kredytowych”… 316
 • Z życia Towarzystwa… 317
 • Wskazówki dla Autorów „Biuletynu Numizmatycznego”… 319

CONTENTS BN 2014 : 4 (376)

 • Tadeusz Szczurek, Money in Upper Lusatia during bracteate period (ca. 1150-1319) (Part II)… 241
 • Bogdan Jachimczyk, Kopecks of Vladislav Zigimontovych as the Tsar of Russia, struck in 1610-1612… 261
 • Dariusz Ejzenhart, Ryszard Miller, Varieties of thalers of Charles Christian Erdmann of 1785… 283
 • Jacek Partyka, The so called “serial bonds” of Slupsk… 291
 • Marcin Markowski, Nicolaus Copernicus on Polish banknotes and their designs in 1944-1990 (Part I)… 303
 • Reviews… 313
 • Domestic and foreign chronicle… 314
 • Wojciech Ślusarczyk, Scientific conference “420-th anniversary of the mint in Bydgoszcz. 1594-2014”… 314
 • Przemysław Pisula, The exhibition “From commodity money to credit cards”… 316
 • Society newsletter… 317
 • Tips for Authors… 319