WARSZAWSKI PAMIĘTNIK NUMIZMATYCZNY TOM 2 (2013)

WARSZAWSKI PAMIĘTNIK NUMIZMATYCZNY TOM 2 (2013)

Spis treści

Od redakcji … 3

Dr Eliza Walczak (Gabinet Monet i Medali Muzeum Narodowe w Warszawie)
Damnatiomemoriae Gety na monetach ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
Damnatiomemoriae of Geta on coins from the collection of the NationalMuseum in Warsaw … 7

Adam Kędzierski (Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Kaliszu)
Pieniądz kruszcowy w kaliskim skupisku osadniczym w końcu XI i początku XII wieku
Polishmoney in the Kalisz settlementcenterat the end of the eleventh and earlytwelfthcentury … 19

Witold Nakielski (Oddział PTN w Łodzi)
Mennictwo polskie końca XI i początku XII wieku. Stan badań, problemy i propozycje
Polishcoinage of the end of the eleventh and earlytwelfthcentury. The currentstate of research, problems and suggestions … 41

Kazimierz Drożdż (Oddział PTN w Warszawie)
O sposobie wytwarzania denarów krzyżowych
Aboutmethod for manufacturing cross deniers … 77

Edward Soczewiński (Oddział PTN w Lublinie)
Trzy rzadkie dirhemy ze skarbu w Bryli
Three raredirhams from the hoard of Bryli (Belarus) … 87

Jan Gustaw Rokita (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Wybrane problemy interpretacyjne związane z medalami upamiętniającymi koronację Władysława IV
Selectedinterpretationproblemsrelated to the medalscommemorating the coronation of Władysław IV … 91

Jacek Feduszka ( Muzeum Zamojskie w Zamościu)
Monety i stemple mennicze z oblężenia Zamościa 1813 r.
Coins and coindies from the siege of Zamość in 1813 … 103

Jerzy Koziczyński (Oddział PTN w Płocku)
Moneta Narodowa Polska – pieniądz powstania styczniowego
NationalPolishCoin – money of the January Uprising … 115

Juliusz Bieniaś (Oddział PTN w Warszawie)
Bank Polski w latach 1863-1894 i Kantor Banku Państwa w Warszawie w latach 1894-1918
The Bank of Poland in the years 1863-1894 and the Office of the State Bank in Warsaw in the years 1894-1918 … 121

Jarosław Bodzek, Mateusz Woźniak (Muzeum Narodowe w Krakowie)
Projekt „Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej” i „Nowy” Gabinet Numizmatyczny Muzeum Narodowego w Krakowie
The project „EuropeanCentre of PolishNumismatics” and „new” NumismaticCabinet of the NationalMuseum in Cracow … 149

Marta Męclewska (kurator Gabinetu Numizmatycznego Zamku Królewskiego w Warszawie w latach 1981-2009)
Jak powstawał Gabinet Numizmatyczny Zamku Królewskiego w Warszawie
The story of the NumismaticCabinet in the RoyalCastle in Warsaw … 163

Grażyna Tryka (Gabinet Numizmatyczny Muzeum Mazowieckie w Płocku)
Zbiory Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Mazowieckiego w Płocku, dzieje i charakterystyka. Część I
The collection of the NumismaticCabinet of the MazovianMuseum in Płock, the history and characteristics. Part 1 … 183

Paweł Groński (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie)
Prawne aspekty kolekcjonowania monet
Legalaspects of coincollecting … 203

Kalendarium 2013 … 221

Nadchodzące wydarzenia … 236