Najnowszy Numer

SPIS TREŚCI Biuletyn Numizmatyczny 2017 : 2 (386)


Andrej E. Tereszczenko, Irena G.Czuchina,Krzysztof Jarzęcki, Żboża na monetach antycznych…. 81

Magdalena Karnicka, Grosze praskie Jana Luksemburskiego z tak zwanego drugiego skarbu średzkiego w zbiorze Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Klasyfikacja wstępna…. 100

Dariusz Ejzenhart, Ryszard Miller, Atrybucja oraz datowanie halerzy wrocławskich typu „rempel” z orłem dolnośląskim na awersie…. 113

Jacek Kotek, Skoczowskigreszel z 1612 roku…. 120

Jerzy Chałupski, Miedziane Monety koronne króla Augusta III(Część II)…. 123

Eugeniusz Kępiński, W sprawie niektórych bonów Chrzanowa i okolicy…. 143

Piotr Kosanowski,Mennica przekracza granice…. 151

Recenzje i nowości wydawnicze…. 154

Pro memoria…. 155

Kronika krajowa…. 159

PiotrGrabowski, 50 lat Muzeum Regionalnego w Siedlcach…. 159

 

CONTENTS

Andrej E. Tereszczenko, Irena G.Czuchina,Krzysztof Jarzęcki,Cereals on antiquecoins…. 81

Magdalena Karnicka,Prague groschen of John of Luxemburg from so-called the second hoard from ŚrodaŚląska in the National Museum in Wrocław. Initial classification…. 100

Dariusz Ejzenhart, Ryszard Miller, Attribution and dating of Wrocławhellers of the “Rempel” type with the Lower Silesian Eagle on the obverse…. 113

Jacek Kotek, Greschel of Skoczów from 1612…. 120

Jerzy Chałupski, Copper crown coins of King August III (Part II)…. 123

Eugeniusz Kępiński, W sprawie niektórych bonów Chrzanowa i okolicy…. 143

Piotr Kosanowski, The mint that crosses borders…. 151

Reviews…. 154

Pro memoria…. 155

Domesticchronicle…. 159

PiotrGrabowski, 50 years of RegionalMuseum inSiedlce…. 159