Warszawski Pamiętnik Numizmatyczny 6 (2018)

Warszawski Pamiętnik Numizmatyczny 6 (2018)

 

Spis treści

Od Redakcji  –  …3

Jubileusz Profesora dr. hab. Stanisława Suchodolskiego  … 9

Krzysztof Jarzęcki (Oddział PTN w Toruniu)
Mennica rzymska za Didiusza Juliana
The Mint of Rome under Didius Julianus  … 13

Adam Kędzierski, Grzegorz Gmyrek (Kaliskie Stanowisko Archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN)
Skarb placków srebrnych ze stanowiska nr 7 z miejscowości Wtórek koło Ostrowa Wielkopolskiego
Hoard oh silver Clumps from the archaeological site no 7 in Wtórek near Ostrów Wielkopolski … 35

Michał Zawadzki (Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum ),
Maciej Widawski (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie),
Lech Waliś, Ewa Pańczyk (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej)
Kilka uwag o analizie składu chemicznego półgroszy Władysława Jagiełły ze skarbów z Bieli oraz Łodzi
Few remarks about analysis of chemical composition of half-groschen of Władysław Jagiełło from the hoard of Biela and Łódź … 47

Wojciech Smakulski (Oddział PTN w Warszawie)
Czy istnieją denary koronne Aleksandra Jagiellończyka?
Are the crown deniers of Alexander I Jagellon exist? … 55

Tomasz Poniewierka (Oddział PTN w Warszawie)
Mennica miejska w Poznaniu na przestrzeni wieków
The mint of city Poznań on the ages … 70

Ryszard Kozłowski (Oddział PTN w Warszawie)
Czy we Wschowie wybijano kwartniki na podstawie menniczego przywileju króla Zygmunta I?
Were the quartenses struck in Wschowaon the basis of mint privilege by Sigismund I? … 87

Dariusz Pączkowski (Oddział PTN w Warszawie)
Błędy na ortach koronnych bitychw Mennicy Bydgoskiej w latach 1620 – 1624
The errors on crown orts struck at Bydgoszcz mint 1620-24  … 109

Piotr Chabrzyk (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)
Klipy talarowe stanów śląskich 1621 – analiza zagadnienia, klasyfikacja typologiczna i perspektywy badawcze
The thaler klippe of the Silesian Estates from 1621 – analysis of the problem, typological classification and research perspectives … 126

Maciej Widawski (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie)
Zbiory numizmatyczne Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
The numismatic collection of State Archeological Museum in Warsaw  … 142

Edmund Kopicki. Wspomnienie …155

Kalendarium 2017 …157

Nadchodzące wydarzenia …168