BIULETYN NUMIZMATYCZNY Nr 1 (393) 2019

SPIS TREŚCI

Andrej E. Tereszczenko, Igor J. Szaub, O semantyce przedstawiania mrówki na monetach Pantikapajonu…   1
Arkadiusz Dymowski, Czy wczesnośredniowieczny skarb z Rybic na Pomorzu zawierał monety antyczne?…   18
Witold Borowski, Współczesne fałszerstwa monet Kazimierza Jagiellończyka (Część III)…   27

Juliusz W. Zacher, INTRUS wśród polskich medali, czyli o pomyłce hrabiego Edwarda Raczyńskiego i innych…   42
Eugeniusz Kępiński, W sprawie fałszerstw pieniądza papierowego….   48
Marcin Markowski, Dyskusja nad nazwą waluty odrodzonej Rzeczypospolitej…   56
Pro memoria…   68
Z życia Towarzystwa…   70
Od redakcji…   79

CONTENTS

Andrej E. Tereszczenko, Igor J. Szaub, On the semantics of depiction of anton Panticapaeum coins…   1
Arkadiusz Dymowski, Did the Early Medieval hoard from Rybice in Pomeraniacontain ancient coins?…   18
Witold Borowski, Modern fakes of coins of Casimir IV Jagiellon (Part III)…   27

Juliusz W. Zacher, An Intruder among the Polish medals or about the mistake of the count E. Raczyński…   42
Eugeniusz Kępiński, On the fakes of paper money…   48
Marcin Markowski, Discussion on the name of the revived Polish currency…   56
Pro memoria…   68
Society newsletter…   70
From the Editor…   79

Marcin Markowski, Dyskusja nad nazwą waluty odrodzonej Rzeczypospolitej
ARTYKUŁ (PDF – 3,38 MB)