BIULETYN NUMIZMATYCZNY Nr 3 (395) 2019

SPIS TREŚCI

Andrej E. Tereszczenko, Krzysztof Jarzęcki, Symbolika rolnicza w mennictwie Pantikapajonu…   161
Bartosz Bonder, Monety wczesnej dynastii Han…   172
Bartłomiej Czyżewski, Nieznany łódzki bon 3-rublowy z okresu I wojny światowej…   180
Michał Biskup, Rzadsze serie banknotów okupacji niemieckiej dla Generalnego Gubernatorstwa Polski 1940–1941…   183
Leszek Opyrchał, Urszula Opyrchał, Kamieniec Podolski na współczesnych monetach…   190
Rafał Kamiński, Pasja do kolekcjonerstwa. Biografia słupskiego kolekcjonera – Zdzisława Dróbki oraz jego działalność kolekcjonerska i popularyzatorska…   199
Recenzje i nowości wydawnicze…   212
Reklama…   215
Pro memoria…   218
Kronika krajowa i zagraniczna…   222
Ryszard Piotr Kozłowski, Lubuskie Wawrzyny 2018…   222
Bartosz Awianowicz, Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antycznej w 2019 r. …   224
Marcin Markowski, Prezentacja monet kolekcjonerskich upamiętniających stulecie istnienia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II…   227
Irena Borowczak, Wystawa „Michał Kubiak MEDALE” w Bydgoszczy…   229
Michał Zawadzki, Nowa wystawa czasowa na Zamku Królewskim w Warszawie…   230
Jan Bałchan, Wojenne banknoty w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju…   232
Joanna Czarnowska, Wystawa „Mądrość zbudowała sobie dom…” Państwo krzyżackie w Prusach w Muzeum Zamkowym w Malborku…   236
Tomasz Olkowski, III Pomorska Konferencja Numizmatyczna „Ekonomiczna, artystyczna i informacyjna rola środków płatniczych oraz medali” oraz Wystawa numizmatyczna „Gdańsk i okolice w medalierstwie”…   238

CONTENTS

Andrej E. Tereszczenko, Krzysztof Jarzęcki, Agrarian symbols in the coinage of Panticapaeum…   161
Bartosz Bonder, Coins of the early Han dynasty…   172
Bartłomiej Czyżewski, Unknown 3 roubles Lodz notgeld from the First World War…   180
Michał Biskup, Rarer series of banknotes of the German occupation for the General Government of Poland 1940–1941…   183
Leszek Opyrchał, Urszula Opyrchał, Kamieniec Podolski on contemporary coins…   190
Rafał Kamiński, Collecting as a hobby. Biography of Słupsk collector Zdzisław Dróbka and his collector’s and popularizing activity…   199
Reviews…   212
Advertisement…   215
Pro memoria…   218
Domestic and foreign chronicle…   222
Ryszard Piotr Kozłowski, Lubuskie Wawrzyny 2018…   222
Bartosz Awianowicz, Toruń Workshops of Ancient Numismatics in 2019…   224
Marcin Markowski, Presentation of collector coins commemorating 100th anniversary of John Paul II Catholic University of Lublin… 227
Irena Borowczak, The exhibition „Michał Kubiak MEDALS” in Bydgoszcz…   229
Michał Zawadzki, New temporary exhibition in the Royal Castle in Warsaw…   230
Jan Bałchan, War banknotes at the Museum of Papermaking in Duszniki Zdrój…   232
Joanna Czarnowska, The exhibition „Wisdom has built her house…” The Teutonic State in Prussia in The Malbork Castle Museum…   236
Tomasz Olkowski, III Pomeranian Conference „Economic, artistic and information role of legal tenders and medals” as well as the exhibition „Gdańsk and surroundings in medallic art”…   238

Andrej E. Tereszczenko, Krzysztof Jarzęcki, SYMBOLIKA ROLNICZA W MENNICTWIE PANTIKAPAJONU

ARTYKUŁ (PDF-2,6MB)