Wykład Bartosza Awianowicza – 03.02.2020 r.

Zapraszamy 3 lutego (poniedziałek) 2020 r. o godz. 17:00
do siedziby Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego (ul. Jezuicka 6/8, 00-281 Warszawa)
na wykład (połączony z pokazem monet) dr. hab. Bartosza Awianowicza – profesora UMK w Toruniu 
pt.”Rzymskie mennictwo prowincjonalne: między tożsamością imperialną a regionalną i lokalną


Mennictwo Imperium Rzymskiego w okresie od Oktawiana Augusta do kryzysu III w. n.e. (tj. od 30 r. p.n.e. do 284 r. n.e.) jest postrzegane głównie przez pryzmat tzw. monet imperialnych, bitych albo w stołecznej mennicy w Rzymie, albo w działających z przerwami mennicach znajdujących się bezpośrednio pod kontrolą administracji centralnej. W tym długim okresie działało jednak łącznie ponad 200 mennic lokalnych usytuowanych na obszarach od Hiszpanii po Syrię, Mezopotamię i Arabię. Ta bogata tak pod względem ilościowym, jak i zróżnicowania motywów produkcja mennicza obejmuje zarówno monery kolonii rzymskich, chętnie przywołujących mitycznych założycieli Rzymu: Romulusa i Remusa, Eneasza, a także postaci cesarzy i ich symboli, jak i zunifikowane monety produkowane na użytek całych prowincji (szczególnie w Aleksandrii i w Antiochii nad Orontesem), wreszcie monety typowo lokalne, będące często nośnikiem promocji lokalnych bóstw, budowli i wydarzeń. Celem wykładu jest przybliżenie najważniejszych “tożsamościowych” motywów pojawiających się na monetach bitych w prowincjach w pierwszych trzech wiekach Cesarstwa.

Bartosz Awianowicz – pracuje jako profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Katedrze Filologii Klasycznej Wydziału Humanistycznego. Jego zainteresowania naukowe obejmują retorykę starożytnego Rzymu i jej recepcję oraz oratorstwo we wczesnej epoce nowożytnej (XV-XVIII  w.): przełożył i opracował m.in. dialog Cycerona “O mówcy” (wyd. Marek  Derewiecki: Kęty 2010), łaciński panegiryk Eliasza Pielgrzymowskiego “Apostrofa panegiryczna” (wyd. Neriton: Warszawa 2012) i “Trzy mowy gratulacyjne z okazji zwycięstwa nad Moskwicinami” Andrzeja Patrycego Nideckiego (wyd. Sub lupa: Warszawa 2016), opracował też O inwencji retorycznej tegoż autora (wyd. IBL  PAN: Warszawa 2013), nadto wydał kilkadziesiąt publikacji poświęconych łacińskim podręcznikom retorycznym. Od roku 2005 zajmuje się również numizmatyką antyczną. Efektem tych zainteresowań są książki: “Język łaciński z elementami epigrafiki i numizmatyki rzymskiej dla historyków i archeologów” (wydana trzykrotnie w Toruniu w 2006, 2007 i 2010 r.), “Monety Republiki Rzymskiej. Kompendium” (wyd. Literat: Toruń 2010) i “Gramatyka monet rzymskich okresu republiki i cesarstwa”, t. I : “Kompendium tytulatur i datowania” (Wydawnictwo Naukowe UMK: Toruń  2017 i wyd. poprawione i poszerzone: 2019) oraz ponad 20 artykułów, wydanych w czasopismach i tomach wydanych w Polsce, Niemczech, Włoszech i Korei Południowej. Jest też pomysłodawcą i głównym organizatorem Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej, które od 2010 roku miały już 19. edycji.