BIULETYN NUMIZMATYCZNY Nr 4 (396) 2019

BIULETYN NUMIZMATYCZNY Nr 4 (396) 2019

SPIS TREŚCI

Jubileusz Jerzego Pinińskiego, spotkanie w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Warszawie… 243
Marta Męclewska, Bibliografia publikacji Jerzego Pinińskiego za lata 1964–2019 opracowana z okazji jubileuszu 80-lecia urodzin Autora… 249
Stanisław Suchodolski, Na czym polegał system „renovatio monetae?... 273
Adam Musiałowski, O monecie fryzyjskiej na wczesnośredniowiecznym Pomorzu słów kilka… 286
Borys Paszkiewicz, Półbrakteat z tytułem królewskim… 307
Tadeusz Szczurek, Adam Kędzierski, Nieznany typ polskiej monety brakteatowej?… 311
Recenzje i nowości wydawnicze… 318

CONTENTS

The jubilee of Jerzy Piniński, meeting at the main office of the Board of the Polish Numismatic Society in Warsaw… 243
Marta Męclewska, Bibliography of Jerzy Piniński’s publications for the years 1964-2019 prepared on the occasion of the Author’s 80th anniversary… 249
Stanisław Suchodolski, What was the nature of the renovatio monetae system?… 273
Adam Musiałowski, A few remarks on the Frisian coins in early medieval Pomerania… 286
Borys Paszkiewicz, Semi-bracteate with the royal title… 307
Tadeusz Szczurek, Adam Kędzierski, An unknown type of Polish bracteate?… 311
Revievs… 318

Jubileusz Jerzego Pinińskiego,
spotkanie w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Warszawie

ARTYKUŁ (PDF-3MB)