BIULETYN NUMIZMATYCZNY Nr 1 (397) 2020

BIULETYN NUMIZMATYCZNY Nr 1 (397) 2020

SPIS TREŚCI

Marta Kazanowicz, Paweł Milejski, Skarb groszy praskich z ulicy Krakowskiej w Opolu… 1
Michał Grabowski, Monety z ul. Zawichojskiej 2 (Dz. 852/7) w Sandomierzu…   23

Janusz Giersz, Pieczęcie władz, urzędów, zakładów, instytucji i przedsiębiorstw miejskich Warszawy z lat 1917–1950 (na wybranych przykładach)… 32
Recenzje i nowości wydawnicze… 66
Pro memoria… 72
Z życia Towarzystwa… 76

CONTENTS

Marta Kazanowicz, Paweł Milejski, The hoard of Prague groschen from Krakowska street in Opole… 1
Michał Grabowski, Coins from Zawichojska Street 2 (plot No. 852/7) in Sandomierz… 23
Janusz Giersz, The seals of the authorities, offices, plants, institutions and municipal facilities of Warsaw from 1917–1950 (on selected examples)… 32
Revievs… 66
Pro memoria… 72
Society newsletter… 76

Janusz Giersz
Pieczęcie władz, urzędów, zakładów, instytucji i przedsiębiorstw miejskich Warszawy z lat 1917–1950
(na wybranych przykładach)

ARTYKUŁ (PDF-8,75MB)