BANER (poprawiony) [428392] [BANER (poprawiony) [428392]]