Informacje ogólne

Biuletyn Numizmatyczny jest pismem kwartalnym, wydawanym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, wychodzącym od 1965 r. Adresowany jest do szerokich kręgów osób zainteresowanych numizmatyką: pracowników naukowych, kustoszy gabinetów numizmatycznych, historyków sztuki i kultury materialnej, studentów i kolekcjonerów.

Jest pismem, które zajmuje się systematyczną inwentaryzacją obiektów numizmatycznych, znalezisk, zabezpieczeniem oraz ich naukowym opracowaniem. Publikuje artykuły omawiające zagadnienia dotyczące numizmatyki, falerystyki i medalierstwa. Jest jedynym pismem w Polsce prowadzącym inwentaryzację i naukowe opracowanie pieniądza zastępczego.

Wydawnictwo rozprowadzane jest wśród członków PTN, bibliotek, muzeów i gabinetów numizmatycznych, a także wśród indywidualnych prenumeratorów. W ramach wymiany zagranicznej, dociera do 41 placówek naukowych na całym świecie, dzięki czemu możliwe jest gromadzenie księgozbioru Towarzystwa, który – jeżeli chodzi o literaturę numizmatyczną – należy do najbogatszych w kraju.

Kwartalnik Biuletyn Numizmatyczny cieszy się od lat prestiżem w środowisku numizmatycznym w Polsce i za granicą.

Prenumerowany jest przez ok. 500 członków PTN, wysyłany do prawie 100 bibliotek naukowych i muzeów w kraju, oraz do 41 instytucji i towarzystw numizmatycznych za granicą.

Punktacja

uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r. poz. 877 oraz z 2013 r. poz. 191), ogłoszono w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych wśród których znalazł się Biuletyn Numizmatyczny, uzyskując 4 punkty.

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_12/3ff4f6faa026db021ce6e6a4e13e77c0.pdf

Komitet redakcyjny:

Piotr Chabrzyk – redaktor naczelny, numizmatyka średniowieczna (biuletyn@ptn.pl)
Marta Męclewska – redaktor bibliograficzny
prof. Mykolas Michelbertas (Wilno) – numizmatyka starożytnego Rzymu
prof. Mariusz Mielczarek – numizmatyka starożytnej Grecji
prof. Vasyl Orlyk (Kirowohrad) – numizmatyka Europy Wschodniej
Robert Pieńkowski – numizmatyka Śląska
dr Eliza Walczak – numizmatyka nowożytnej Europy
Barbara Solarewicz – redaktor techniczny, sekretarz redakcji (bsolarewicz@gmail.com)
Michał Zawadzki – tłumaczenie na język angielski

Recenzenci rocznika 2015:

Dr Bartosz Awianowicz
Dr hab. Antoni Leon Dawidowicz, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Dr hab. Krzysztof Filipow, prof. Uniwersytetu w Białymstoku
Dr Witold Garbaczewski
Dr Krzysztof Jarzęcki
Dr Łukasz Koniarek
Dr Jacek Rakoczy
Dr Tadeusz Szczurek
Dr hab. Jacek Tylicki, prof. Uniwesytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Gdańskiego

Deklaracja o wersji pierwotnej Biuletynu Numizmatycznego

Redakcja Biuletynu Numizmatycznego informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISNN 0006-4017).

Każdorazowo po ukazaniu się drukiem nowego tomu czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego jego spis treści w języku polskim i angielskim oraz jeden wybrany artykuł wraz ze streszczeniem w języku angielskim.

Artykuły do Biuletynu Numizmatycznego prosimy nadsyłać na adres mailowy redakcji: ptn@ptn.pl.
Każdy zgłoszony artykuł jest recenzowany według wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
– do oceny każdej publikacji powołuje się, co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji,
– autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji,
– pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia,
– nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma naukowego nie są ujawniane;

Lista recenzentów jest każdorazowo publikowana pod koniec roku.

Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian w nadesłanym materiale.