BIULETYN NUMIZMATYCZNY Nr 2 (398) 2020

BIULETYN NUMIZMATYCZNY Nr 2 (398) 2020

SPIS TREŚCI
Andrej E. Tereŝenko, Symbolika swastyki na monetach pantikapajońskich z V. wieku p.n.e…. 81
Tadeusz Szczurek, Skarb monet ze Skwierzyny (po 1460/1466 r.)… 94
Marek Folwarniak, Czy istnieje talar toruński z okresu bezkrólewia 1632 r. z szeroką datą, bez kropek?… 112
Z. Bartkowiak, Fałszerstwa nadruków i banknotów solidarnościowych… 117
Recenzje i nowości wydawnicze… 131
Pro memoria… 143
Z życia Towarzystwa… 146
CONTENTS
Andrej E. Tereŝenko, The swastika symbols in the coinage of Panticapaeum in the 5th century BC… 81
Tadeusz Szczurek, The coin hoard of Skwierzyna (after 1460/1466)… 94
Marek Folwarniak, Is there a Toruń thaler from the interregnum of 1632 with a wide date, without dots?… 112
Z. Bartkowiak, Counterfeit overprints and banknotes of Solidarity… 117
Revievs… 131
Pro memoria… 143
Society newsletter… 146
Zbigniew Bartkowiak
Fałszerstwa nadruków i banknotów solidarnościowych

ARTYKUŁ (PDF-7,24MB)