BN 2005

BN 1 / 2005

 • Edmund Kopicki, Lenne monety Księstwa Pruskiego 1529-1657, część I… 1
 • Stanisław Suchodolski, Naśladownictwa monet Ethelreda II w Europie Środkowej… 23
 • Wiesław Kopicki, Mennictwo cysterskie…. 33
 • Witold Borowski, Półgrosz koronny Władysława Jagiełły z podwójnym Krzyżem Jagiellońskim w legendzie awersu… 41
 • Jerzy Piniński, Pieniądz Ukrainy w latach 1917-1920… 43
 • Czesław Chmielecki, Czek przemysłowy (bon) Wolnego Miasta Gdańska z roku 1923. …53
 • Tadeusz Bohatyrewicz, Bony siedleckie z 1917 roku… 55
 • Magdalena Karnicka, Wrocławski medalier Johann Kittel – jego tłoki medalowe i medale ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu…. 57
 • Wojciech Kicman, Odznaczenia Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (UPUM)… 67
 • Bogumił Sikorski, Znalezisko monet zastępczych…. 73
 • Pro memoria – Ryszard Kościński (1944-2004)… 76
 • Z życia Towarzystwa…………….. 77
 • Wydawnictwa ZG PTN………………….. III

 

CONTENTS

 • Edmund Kopicki, Feudal coins of the Duchy of Prussia 1520-1657, part I……………….. 1
 • Stanisław Suchodolski, Imitation of the coins of Ethelred II in Central Europe…………. 23
 • Wiesław Kopicki, Mintage of the Cistercians………. 33
 • Witold Borowski, The crown half-grossi of Władysław Jagiełło with double Jagiellonian Cross in the legend of the obverse…………………… 41
 • Jerzy Piniński, The money of the Ukraine 1917-1920……………………………. 43
 • Czesław Chmielecki, The industrial cheque (voucher) of the Free City of Gdansk from 1923………….53
 • Tadeusz Bohatyrewicz, Bonds of the city of Siedlce from 1917……………… 55
 • Magdalena Karnicka, Wrocław medallist Johann Kittel- his stamps of medals and medals from the collection of the National Museum in Wrocław………………. 57
 • Wojciech Kicman, Distinctions of the Polish Union of the Monarchist Groups…………. 67
 • Bogumił Sikorski, The find of the substitute coins…. 73
 • Pro memoria – Ryszard Kościński (1944-2004)…….. 76
 • Society Newsletter………………………… 77
 • PNS publications…. III

BN 2 / 2005

 • Edmund Kopicki, Lenne monety Księstwa Pruskiego 1529-1657, część II……………….. 81
 • Michał Zawadzki, W sprawie półgrosza z podwójnym Krzyżem Jagiellońskim w legendzie awersu…………………. 105
 • Vytautas Smilgevičius, Codex Epistolaris Witoldi jako źródło do określenia obiegu grosza praskiego na Litwie…………………………. 107
 • Rafał Janke, Czy istnieją trojaki Stanisława Augusta Poniatowskiego z 1795 roku?…… 113
 • Cezary Miazek, Nienotowane odmiany banknotów o nominale 5 zł z 1824 roku……….. 117
 • Jacek Tylicki, Bolesław, nie Bolesławiec.…………….. 121
 • Eugeniusz Kępiński, Nieznany bon Chrzanowa…….. 123
 • Czesław Chmielecki, Prywatne bony handlowe miasta Przedbórz z I wojny światowej. 125
 • Wojciech Kicman, Nowe polskie odznaczenie państwowe – Krzyż Zesłańców Sybiru…. 128
 • Jakub Maruszczak, Marsz “Szlakiem I Kompanii Kadrowej 1924-1939. Medale i odznaki……………………… 29
 • Krzysztof Filipow, Odznaki i oznaki 5 Kresowej Dywizji Piechoty PSZ na Zachodzie… 135
 • Z życia Towarzystwa…………….. 153
 • Pro memoria – Stanisława Kubiak i Lesław Morawiecki………………………… 155
 • Recenzje……………. 158
 • Wydawnictwa ZG PTN…………. III

 

CONTENTS

 • Edmund Kopicki, Feudal coins of the Duchy of Prussia 1520-1657, part II……………….. 81
 • Michał Zawadzki, Concerning the half-grossi with double Jagiellonian cross in the legend of the obverse………………………… 105
 • Vytautas Smilgevičius, Codex epistolaris Witoldi as a source for the turnover of Prague groats in Lithuania……………………… 107
 • Rafał Janke, Do the three grossis of Stanislaus August Poniatowski from 1795 exist?… 113
 • Czesław Miazek, The unnoted varieties of banknotes of nominal value 5 złoty from 1824… 117
 • Jacek Tylicki, Bolesław, not Bolesławiec……………… 121
 • Eugeniusz Kępiński, The unknown bond of the city of Chrzanów………….. 123
 • Czesław Chmielecki, Private trade bonds from the city of Przedborz from the First World War…………. 125
 • Wojciech Kicman, New Polish national distinction – Cross of the exiles of Siberia……. 128
 • Jakub Maruszczak, The march by “the Trail of the First Cadre Company” 1924-1939. The medals and distinctions….. 129
 • Krzysztof Filipow, Odznaki i oznaki 5 Kresowej Dywizji Piechoty PSZ na Zachodzie… 135
 • Society Newsletter.………………… 153
 • Pro memoria – Stanisława Kubiak i Lesław Morawiecki……………………….. 155
 • Reviews…………… 158
 • PNS publications…. III

SPIS TREŚCI

BN 3 (339) / 2005

 • Edmund Kopicki, Lenne monety Księstwa Pruskiego 1529-1657, część III…61
 • Witold Borowski, Czy istnieją półgrosze Władysława Jagiełły z podwójnym krzyżem w legendzie otokowej?…. 179
 • Jacek Tylicki, Trzy rzadkie numizmaty gdańskie w zbiorach prywatnych…. 183
 • Wojciech Siwiak, O powstawaniu “skarbów” w Fordonie nad Wisłą w XVII wieku… 189
 • Bogumił Sikorski, Monety zastępcze firmy CERES A:G z Raciborza… 195
 • Witold Garbaczewski, Pieniądz zastępczy Fordonu 1916-1917/1919…. 203
 • Jacek Tylicki, Bon miasta Sztumu z błędem w druku…. 213
 • Czesław Chmielecki, Papierowy pieniądz zastępczy Kassy Leśnej Herzbach i spółki Lasu Głembockiego z roku 1862… 215
 • Rafał Kosiński, Wojciech Mirocha, Pieczęć cechu garncarskiego w Żywcu i jej analogie…217
 • Beata Marcisz-Czapla, Odznaka wrocławskiej loży wolnomularskiej “Hermann zur Beständigkeit”… 223
 • Recenzje…. 225
 • Z życia Towarzystwa… 233
 • Sprawozdanie finansowe PTN za rok 2004… 237
 • Wydawnictwa ZG PTN.. III

 

CONTENTS

 • Edmund Kopicki, Feudal coins of the Duchy of Prussia 1520-1657, part III… 161
 • Witold Borowski, Does half-grossis of Władysław Jagiełło with double cross in rim’s legend exist?… 179
 • Jacek Tylicki, Three rare Gdańsk/Danzig coins in a private collection… 183
 • Wojciech Siwiak, Formation of “hoards” in Fordon over Vistula in 17th century... 189
 • Bogumił Sikorski, Substitute coins of CERES A:G company from Raciborz…. 195
 • Witold Garbaczewski, Substitute money of Fordon (1916-1917/1919)… 203
 • Jacek Tylicki, Emergency paper money of the town of Sztum with a misprint… 213
 • Czesław Chmielecki, Substitute paper money of the Forrest Treasury of the Głembocki Forrest from 1862… 215
 • Rafał Kosiński, Wojciech Mirocha, Stamp of the pottery guild in Żywiec and her analogies … 217
 • Beata Marcisz-Czapla, Badge of Wrocław freemasonic lodge “Hermann zur Beständigkeit”.… 223
 • Reviews… 225
 • Society Newsletter… 233
 • Financial report of PNS for year 2004…. 237
 • PNS publications… III

SPIS TREŚCI

BN 4 (340) / 2005

 • Edmund Kopicki, Lenne monety Księstwa Pruskiego 1529-1657, część IV… 241
 • Stanisław Suchodolski, Spór o początki mennictwa w Polsce…….. 261
 • Krzysztof Pogorzelski, Dochody pieniężne i struktura wydatków bractw religijnych działających przy parafii Wniebowzięcia NMP w Węgrowie w latach 1631-1795…… 273
 • Jacek Tylicki, Warianty bonów miejskich Lidzbarka Warmińskiego……… 287
 • Czesław Chmielecki, Próbne druki banknotów emisji 15 sierpnia 1939 roku Banku Polskiego na emigracji…………….. 293
 • Bogumił Sikorski, Nieznane lub mało znane śląskie monety zastępcze i żetony (część I).. 295
 • Krzysztof Filipow, Krzyż Legionu Czecho-Słowackiego w Polsce w 1939 r…. 311
 • Z życia Towarzystwa………………. 317
 • 300 lat Orderu Orła Białego. Wystawa na Zamku Warszawskim….. 319
 • Prenumerata Biuletynu Numizmatycznego w 2006 r………. 320
 • Wydawnictwa ZG PTN…………. III

 

CONTENTS

 • Edmund Kopicki, Feudal coins of the Duchy of Prussia 1520-1657, part IV..241
 • Stanisław Suchodolski, Controversy on the beginnings of coinage in Poland.. 261
 • Krzysztof Pogorzelski, Financial incomes and expense structure of religious confraternities acting at the Assumption of the Blessed Virgin Mary parish in Węgrów between 1631 and
 • 1795…………… 273
 • Jacek Tylicki, Varietes in emergency paper money of Lidzbark Welski (Lautenburg/Westpreussen)……… 287
 • Czesław Chmielecki, The tentative printings of banknotes of 15 August 1939 emission of the Polish Bank on emigration…….. 293
 • Bogumił Sikorski, The unknown (or little known) Silesian substitute coins and tokens (part I) 295
 • Krzysztof Filipow, The cross of Czecho-Slovakian Legion in Poland in 1939 … 311
 • Society Newsletter………. 317
 • 300 Years of the Order of the White Eagle. Warsaw Castle Exhibition… 319
 • Subscription of Numismatic Bulletin in 2006…………. 320
 • PNS publications…….. III