BN 2012

SPIS TREŚCI BN 2012:1 (365)

 • Jarosław Kozłowski, Alba Sus, czyli o denarach cesarza Wespazjana (69-79) i jego syna Tytusa (79-81) z przedstawieniem maciory z prosiętami…1
 • Adrian Apolinarski, 100 złotych polskich emisji 1 maja 1830 roku…7
 • Artur Galas, Nieznane i mało znane monety zastępcze i żetony z Wrocławia (Część III)…15
 • Bogumił Sikorski, Nieznane lub mało znane monety zastępcze i żetony Wielkopolski, Pomorza i Mazur (Część V)…23
 • Marcin Markowski, Dziesięciozłotówka z 1919 roku i jej twórca…29
 • Czesław Chmielecki, Odznaczenia i medale pamiątkowe Toruńskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z okresu II Rzeczypospolitej…37
 • Andrzej Fąk, Awers i rewers – różne strony tej samej monety…47
 • Rafał Janke, Konkurs na monety 2, 5, 10 złotych 1957…53
 • Bartłomiej Czyżewski, Srebrny medal z wystawy fotograficznej “Bratysława ?81″…63
 • Kronika krajowa i zagraniczna…65
 • Barbara Solarewicz, Międzynarodowe Sympozjum Numizmatyczne Braszów 2011…65
 • Barbara Solarewicz, VII Międzynarodowe Targi Numizmatyczne COIN EXPO 2011…67
 • Barbara Solarewicz, Andrzej Heidrich twórca polskich banknotów…69
 • Wydawnictwa pozyskane przez bibliotekę ZG PTN w 2011 roku…70
 • Z życia Towarzystwa…75
 • Oferta Wydawnicza…80

CONTENTS BN 2012:1 (365)

 • Jarosław Kozłowski, Alba sus, that is about denarii of the emperor Vespasian (69-79) and his son Titus (79-81) with the depiction of sow with piglets…1
 • Adrian Apolinarski, A 100 Polish zloty banknote of issue 1 May 1830 …7
 • Artur Galas, Unknown and little known substitute coins and tokens from Wrocław (Part III)…15
 • Bogumił Sikorski, Unknown or little known substitute coins and tokens from Greater Poland, Pomerania and Masuria (Part V)…….23
 • Marcin Markowski, Ten zloty banknote from 1919 and its designer…29
 • Czesław Chmielecki, Commemorative badges and medals of the Brotherhood of the Rooster in Toruń from the period of the Second Polish Republic…37
 • Andrzej Fąk, An obverse and reverse – different sides of the same coin…47
 • Rafał Janke, A competition on coins 2, 5, 10 zloty in 1957…53
 • Bartłomiej Czyżewski, Silver medal from photographic exhibition “Bratislava ?81″…63
 • Domestic and foreign chronicle….65
 • Barbara Solarewicz, International Numismatic Symposium Braşov 2011…65
 • Barbara Solarewicz, 7th International Numismatic Fair COIN EXPO 2011…67
 • Barbara Solarewicz, Andrzej Heidrich designer of Polish banknotes…69
 • Publications obtained by the library of the PNS board in 2011…70
 • Society newsletter…75
 • PNS Publications….80

SPIS TREŚCI BN 2012:2 (366)

 • Krzysztof Filipow, Walery Kostrzębski (1828-1899) probierz Mennicy Warszawskiej, badacz i kolekcjoner… 81
 • Krzysztof Jarzęcki, Monety z podobizną cesarzowej Faustyny Młodszej we wschodnich prowincjach cesarstwa rzymskiego… 93
 • Dariusz Ejzenhart, Ryszard Miller, Dwie odmiany 3-krajcarówki książąt brzesko-legnicko-wołowskich Jana Chrystiana i Jerzego Rudolfa (1602-1609) z datą 1606… 109
 • Czesław Chmielecki, Żeton toruński z roku 1635… 111
 • Bogumił Sikorski, Nieznane lub mało znane monety zastępcze i żetony Wielkopolski, Pomorza i Mazur (Część VI)… 113
 • Bartłomiej Czyżewski, Nieznane odmiany żetonów łódzkich chórów kościelnych… 123
 • Tadeusz Bohatyrewicz, Kolejny, niepublikowany żeton kelnerski kawiarni “Mleczarnia Nadświdrzańska? w Warszawie… 125
 • Artur Ochał, Oznaka naramienna przysposobienia wojskowego KOP… 127
 • Recenzje, nowości wydawnicze… 131
 • Pro memoria… 136
 • Kronika krajowa i zagraniczna… 140
 • Piotr Kosanowski, Skarb z Kijowa – Złoty Poczet. Królewska kolekcja medali Stanisława Augusta… 140
 • Juliusz Bieniaś, Kowalski i Nowak na tropie, czyli jak bronić się przed fałszerstwami… 142
 • Piotr Kosanowski, Wystawa numizmatyczna w Suchej Beskidzkiej… 144
 • Z życia Towarzystwa… 145
 • Oferta Wydawnicza… 160

CONTENTS BN 2012:2 (366)

 • Krzysztof Filipow, Walery Kostrzębski (1828-1899), controller of the Warsaw Mint, researcher and collector… 81
 • Krzysztof Jarzęcki, Coins with an effigy of the empress Faustina Minor in eastern provinces of the Roman Empire… 93
 • Dariusz Ejzenhart, Ryszard Miller, Two varieties of 3 kreuzer of Dukes of Brzeg-Legnica-Wołów John Christian and George Rudolf (1602-1609) with date 1606… 109
 • Czesław Chmielecki, Toruń token from 1635… 111
 • Bogumił Sikorski, Unknown or little known substitute coins and tokens from Greater Poland, Pomerania and Masuria (Part VI)… 113
 • Bartłomiej Czyżewski, Unknown varieties of tokens of Łódź church choirs… 123
 • Tadeusz Bohatyrewicz, Another unpublished waiter jeton of coffee house “Mleczarnia Nadświdrzańska” in Warsaw… 125
 • Artur Ochał, Shoulder badge of the Military Training of the Border Protection Corps… 127
 • Reviews… 131
 • Pro memoria… 136
 • Domestic and foreign chronicle… 140
 • Piotr Kosanowski, The Treasure from Kiev. The Golden Gallery of Polish Kings from the Medal Collection of Stanisław August… 140
 • Juliusz Bieniaś, Kowalski and Nowak on the track, that is how to defend oneself against counterfeits… 142
 • Piotr Kosanowski, Numismatic exhibition in Sucha Beskidzka… 144
 • Society newsletter… 145
 • PNS Publications… 160

SPIS TREŚCI BN 2012:3 (367)

 • Krzysztof Jarzęcki, Artemida w antycznym mennictwie greckim… 161
 • Dariusz Rop, Fals czy miedziana odbitka batoriańskiego szeląga?… 173
 • Rafał Janke, Dopełnienie do artykułu: Uwagi do artykułu “Chronologia dziesięciogroszówek Królestwa Polskiego z datą 1840″… 177
 • Czesław Chmielecki, Symbole i oznaki wójtów i sołtysów z ziem polskich z XIX i XX wieku… 179
 • Bogumił Sikorski, Nieznane lub mało znane monety zastępcze i żetony Wielkopolski, Pomorza i Mazur (Część VII)… 189
 • Wojciech Siwiak, Andrzej Gniłka, Pieniądz dominialny majątków Szewienek i Szewno w powiecie świeckim… 203
 • Janusz Modrzyński, Feliks Antoniak (1888-1974) – rzeźbiarz i medalier… 211
 • Marcin Markowski, Ikonografia banknotów złotowych z 1919 roku… 217
 • Rafał Janke, Ikonografia orła polskiego na projektach monet z 1957 roku… 225
 • Pro memoria… 233
 • Kronika krajowa i zagraniczna… 234
 • Nagroda dla monety NBP… 234
 • Z życia Towarzystwa… 235
 • Oferta Wydawnicza… 240

CONTENTS BN 2012:3 (367)

 • Krzysztof Jarzęcki, Artemis in ancient Greek coinage… 161
 • Dariusz Rop, Forgery or proof coin of Stephen Bathory?s schilling?… 173
 • Rafał Janke, Supplement to the article: Remarks on the article “The chronology of 10 groschen coins of Polish Kingdom with date 1840″… 177
 • Czesław Chmielecki, Symbols and badges of village leaders from Poland?s territory from the 19th and 20th century… 179
 • Bogumił Sikorski, Unknown or little known substitute coins and tokens from Greater Poland, Pomerania and Masuria (Part VII)… 189
 • Wojciech Siwiak, Andrzej Gniłka, Dominion money of estates Szewienek and Szewno in Świecko district… 203
 • Janusz Modrzyński, Feliks Antoniak (1888-1974) – sculptor and medallist… 211
 • Marcin Markowski, Iconography of zloty banknotes from 1919 introduced to the circulation by the National Bank of Poland after 28 April 1924… 217
 • Rafał Janke, Iconography of the Polish eagle on designs of coins from 1957… 225
 • Pro memoria… 233
 • Domestic and foreign chronicle… 234
 • Award for the National Bank of Poland… 234
 • Society newsletter… 235
 • PNS Publications… 240

SPIS TREŚCI BN 2012:4 (368)

 • Arkadiusz Dymowski, Marcin Rudnicki, Kujawskie znaleziska monet antycznych. Nowe źródła do dziejów pieniądza na ziemiach polski w starożytności… 241
 • Piotr Jaworski, Dan Sebastian Crişan, „A zowie je prosty lud świętego Jana pieniądze…”. Wybór źródeł do dziejów zainteresowań monetą antyczną w szesnastowiecznym Krakowie… 259
 • Bogusław Sikorski, Nieznane lub mało znane monety zastępcze i żetony Wielkopolski, Pomorza i Mazur (Część VIII)… 265
 • Adam Bednarczyk, Czesław Chmielecki, Japoński pieniądz papierowy z początku drugiej połowy XIX wieku… 273
 • Andrzej Fąk, Józef Gosławski – 100 złotych – „Tysiąclecie Państwa Polskiego”… 293
 • Wywiady… 299
 • Jacek Sarosiek, O pieniądzu Getta Łódzkiego. Wywiad Z Guyem Franquinetem… 299
 • Recenzje, nowości wydawnicze… 301
 • Kronika krajowa i zagraniczna… 306
 • Jan Główka, Jacek Strzałkowski, „Pamiątka dnia tego”. Konstytucja 3 Maja w zbiorach Hieronima Marka Pietrasa… 306
 • Z życia Towarzystwa… 308

CONTENTS BN 2012:4 (368)

 • Arkadiusz Dymowski, Marcin Rudnicki, Finds of ancient coins from Kujawy. New sources to the history of money on the area of Poland in antiquity… 241
 • Piotr Jaworski, Dan Sebastian Crişan, “And the people called them Saint John’s money…“ A selection of sources to the history of interests in ancient coins in the 16th c. Cracow… 259
 • Bogumił Sikorski, Unknown or little known substitute coins and tokens from Greater Poland, Pomerania and Masuria (Part VIII)… 265
 • Adam Bednarczyk, Czesław Chmielecki, Japanese paper money from the beginning of the second half of the 19th century… 273
 • Andrzej Fąk, Józef Gosławski – 100 zlotys – “The Millenium of the Polish state”… 293
 • Interviews… 299
 • Jacek Sarosiek, About money of the Łódź Ghetto. Interview with Guy Franquinet… 299
 • Reviews… 301
 • Domestic and foreign chronicle… 306
 • Jan Główka, Jacek Strzałkowski, “The remembrance of this day”. The Constitution of May 3 in the gatherings of Hieronim Marek Pietras… 306
 • Society newsletter… 308