BN 2013

SPIS TREŚCI BN 2013 : 1 (369)

 • Witold Borowski, Kilka uwag o trzeciakach Władysława Jagiełły z sygnaturą NP … 1
 • Dmitrij A. Staroverov, Andrij S. Bojko-Gagarin, TalaryhrabstwaRietberg– fałszerstwa emitenta? … 11
 • Juliusz W. Zacher, August II jako Herkules I Imperator. Antykizujące przedstawienia w medalierstwie elektora saskiego i króla polskiego (1697-1733) na wybranych przykładach ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie … 15
 • Artur Galas, Nieznane i mało znane monety zastępcze i żetony z Wrocławia (Część IV) …. 25
 • Bogumił Sikorski, Monety zastępcze i żetony Wielkopolski, Pomorza i Mazur (Część IX) …. 31
 • Marcin Markowski, Symboliczne i alegoryczne przedstawienia rolnictwa, przemysłu, gospodarki morskiej i handlu w szacie graficznej banknotów polskich z lat 1924-1939 …. 37
 • Czesław Chmielecki, Nieznana odznaka 31. Pułku Artylerii Lekkiej z Torunia … 45
 • Bartosz Borys, Symbolika pieniędzy papierowych na tle przemian politycznych w dwudziestowiecznym Iranie …. 53
 • Recenzje, nowości wydawnicze …… 64
 • Pro memoria …………………… 66
 • Kronika krajowa i zagraniczna ………. 68
 • Izabela Witkowska, Międzynarodowe targi numizmatyczne MONETY EXPO WARSAW ……… 68
 • Z życia Towarzystwa ………………… 69
 • Oferta Wydawnicza ……. 80

CONTENTS BN 2013 : 1 (369)

 • Witold Borowski, A few remarks on ternarii of Władysław Jagiełło with signature NP …. 1
 • Dmitrij A. Staroverov, Andrij S. Bojko-Gagarin, Thalers of the county of Rietberg – counterfeits of issuer? ….. 11
 • Juliusz W. Zacher, Augustus II as Hercules and emperor – antiquating depictions in a medallic art of the Saxon elector and Polish king (1697-1733) on selected examples from the gatherings of the Royal Castle in Warsaw …. 15
 • Artur Galas, Unknown and little known substitute coins and tokens from Wrocław (Part IV)……… 25
 • Bogumił Sikorski, Unknown or little known substitute coins and tokens from Greater Poland, Pomerania and Masuria (Part IX) …… 31
 • Marcin Markowski, The symbolic and allegoric representations of agriculture, industry, sea economy and trade in graphic layout of the Polish banknotes from years 1924-1939 ….. 37
 • Czesław Chmielecki, Unknown badge of the 31st Light Artillery Regiment from Toruń …….. 45
 • Bartosz Borys, The symbolism of paper money against a background of political changes in the twentieth-century Iran …… 53
 • Reviews …. 64
 • Pro memoria …… 66
 • Domestic and foreign chronicle … 68
 • Izabela Witkowska, International numismatic fair MONETY EXPO WARSAW ….. 68
 • Society newsletter ….. 69
 • PNS publications ….. 80

SPIS TREŚCI BN 2013 : 2 (370)

 • Arkadiusz Dymowski, Monety nowożytne wzorowane na antycznych…. 81
 • Artur Galas, Nieznane i mało znane monety zastępcze i żetony z Wrocławia (Część V)…. 95
 • Bogumił Sikorski, Nieznane lub mało znane śląskie monety zastępcze i żetony (Część I)… 103
 • Czesław Chmielecki, Lokomotywa parowa na pieniądzu papierowym, monetach i medalach…… 119
 • Marcin Markowski, Portrety na banknotach II Rzeczypospolitej (Część I)…. 125
 • Krzysztof Górski, Wzory pieniądza papierowego niepodległej Polski. Waluta złotowa (1924-1939) (Część I)… 133
 • Dariusz Ejzenhart, Ryszard Miller, Nienotowana odmiana halerza miejskiego Bolkowa z XV w….. 145
 • Narodowy Bank Polski, Historia monety polskiej….. 148
 • Mariusz Mielczarek, Historia monety polskiej….. 150
 • Recenzje… 152
 • Pro memoria…. 154
 • Kronika krajowa i zagraniczna… 156
 • Irena Borowczak, Medal upamiętniający obchody Roku Leona Wyczółkowskiego… 156
 • Z życia Towarzystwa… 157
 • Oferta Wydawnicza…. 160

CONTENTS BN 2013 : 2 (370)

 • Arkadiusz Dymowski, Modern coins patterned after ancient coins…. 81
 • Artur Galas, Unknown and little known substitute coins and tokens from Wrocław (Part V)…. 95
 • Bogumił Sikorski, Unknown or little known Silesian substitute coins and tokens (Part I)… 103
 • Czesław Chmielecki, A steam engine on paper money, coins and medals… 119
 • Marcin Markowski, Portraits on banknotes of the Second Polish Republic (Part I)…. 125
 • Krzysztof Górski, Specimens of paper money of independent Poland. Zloty (1924-1939) (Part I)… 133
 • Dariusz Ejzenhart, Ryszard Miller, Unnoted variety of city heller of Bolków from the 15th c.… 145
 • National Bank of Poland, History of Polish Coin… 148
 • Mariusz Mielczarek, History of Polish Coin… 150
 • Reviews……………… 152
 • Pro memoria……… 154
 • Domestic and foreign chronicle……. 156
 • Irena Borowczak, A medal commemorating celebration of the Year of Leon Wyczółkowski… 156
 • Society newsletter………. 157
 • PNS publications………. 160

SPIS TREŚCI BN 2013 : 3 (371)

 • Artur Kurpiewski, Jacek Rakoczy, Znaleziska rzymskich denarów z Radzik Dużych, gm. Wąpielsk, pow. Rypin…. 161
 • Dariusz Ejzenhart, Ryszard Miller, Nienotowane odmiany halerzy wrocławskich Macieja Korwina… 165
 • Krzysztof Wnęk, Wielkie afery z małą monetą. Fałszowanie na wielką skalę miedzianych szelągów Jana Kazimierza w drugiej połowie XVII wieku… 171
 • Andrij S. Bojko-Gagarin, Stempel do wykonywania monetopodobnych ozdób z Czufut-Kale… 189
 • Bogumił Sikorski, Nieznane lub mało znane śląskie monety zastępcze i żetony (Część II)… 193
 • Tadeusz Bohatyrewicz, Dwa niepublikowane żetony kelnerskie kawiarni „Mleczarnia Nadświdrzańska” w Warszawie… 201
 • Marcin Markowski, Portrety na banknotach II Rzeczypospolitej (Część II)… 203
 • Krzysztof Górski, Wzory pieniądza papierowego niepodległej Polski. Waluta złotowa (1924-1939) (Część II)… 211
 • Marek Folwarniak, Łódzka „piątka” z getta… 229
 • Tadeusz Jeziorowski, Dwie monety emisji Narodowego Banku Polskiego na rocznicę Powstania Styczniowego… 231
 • Z życia Towarzystwa… 234
 • Oferta Wydawnicza…. 240

CONTENTS BN 2013 : 3 (371)

 • Artur Kurpiewski, Jacek Rakoczy, Finds of Roman denarii from Radziki Duże,Wąpielsk community, district Rypin… 161
 • Dariusz Ejzenhart, Ryszard Miller, Unnoted varieties of Wrocław hellers of Matthias Corvinus… 165
 • Krzysztof Wnęk, Big scandals with small coin. Large-scale counterfeiting of copper shillings of John Casimir in the second half of the 17th c…. 171
 • Andrij S. Bojko-Gagarin, A die to make ornaments similar to coins from Chufut-Kale… 189
 • Bogumił Sikorski, Unknown or little known Silesian substitute coins and tokens (Part II)… 193
 • Tadeusz Bohatyrewicz, Two unpublished waiter jetons of coffee house „Mleczarnia Nadświdrzańska” in Warsaw… 201
 • Marcin Markowski, Portraits on banknotes of the Second Polish Republic (Part II)…. 203
 • Krzysztof Górski, Specimens of paper money of independent Poland. Zloty (1924-1939) (Part II)… 211
 • Marek Folwarniak, “Five” from the Łódź Ghetto… 229
 • Tadeusz Jeziorowski, Two coins of the National Bank of Poland issued on the anniversary of the January Uprising… 231
 • Society newsletter… 234
 • PNS publications… 240

SPIS TREŚCI BN 2013 : 4 (372)

 • Arkadiusz Dymowski, Andrzej Gurba, Rzymski aureus (ponownie) odkryty na Pomorzu… 241
 • Dariusz Ejzenhart, Ryszard Miller, Katalog monet 3-krajcarowych Księstwa Karniowskiego i Opawskiego… 247
 • Bogumił Sikorski, Nieznane lub mało znane śląskie monety zastępcze i żetony (Część III)… 257
 • Marcin Markowski, Tadeusz Kościuszko w szacie graficznej polskich pieniędzy papierowych (Część I)… 271
 • Krzysztof Górski, Wzory pieniądza papierowego niepodległej Polski. Waluta złotowa (1924-1939) (Część III)… 283
 • Marek Folwarniak, Moneta 50-markowa getta w Łodzi… 295
 • Jacek Sarosiek, Kartki i talony z getta łódzkiego… 299
 • Jan Henryk Waluś, Konrad Jan Waluś, Powiat płocki i jego medalierska historia… 305
 • Recenzje, nowości wydawnicze… 309
 • Z życia Towarzystwa… 311

CONTENTS BN 2013 : 4 (372)

 • Arkadiusz Dymowski, Andrzej Gurba, Roman aureus (again) discovered in Pomerania… 241
 • Dariusz Ejzenhart, Ryszard Miller, The catalogue of 3-kruzer coins of the Duchy of Krnov and Opava… 247
 • Bogumił Sikorski, Unknown or little known Silesian substitute coins and tokens (Part III)… 257
 • Marcin Markowski, Tadeusz Kościuszko in graphic layout of Polish paper money (Part I)… 271
 • Krzysztof Górski, Specimens of paper money of independent Poland. Zloty (1924-1939) (Part III)… 283
 • Marek Folwarniak, 50 mark coin of the Łódź Ghetto… 295
 • Jacek Sarosiek, Ration coupons and vouchers from the Łódź Ghetto… 299
 • Jan Henryk Waluś, Konrad Jan Waluś, Płock District and its history in medals… 305
 • Reviews… 309
 • Society newsletter… 311