BIULETYN NUMIZMATYCZNY Nr 2 (394) 2019

BIULETYN NUMIZMATYCZNY Nr 2 (394) 2019

SPIS TREŚCI

Od redakcji…   81
Barbara Zając, Ideologia w mennictwie Imperium Rzymskiego w początkach kryzysu III wieku…   82
Paweł Milejski, Analiza kontekstów kulturowych elementów grosza praskiego…   93
Tomasz Markiewicz, Skarb monet z XVII wieku z Milejowa…   106
Michał Biskup, 10 złotych 1.III.1940, popularny banknot z licznymi tajemnicami…   117
Marcin Markowski, Dziedzictwo kulturowe na banknotach z serii „Władcy Polscy” projektu Andrzeja Heidricha…   121
Recenzje i nowości wydawnicze…   137
Pro memoria…   140
Z życia Towarzystwa…   141

CONTENTS

From the Editor…   81
Barbara Zając, Ideology in the Roman Imperial coinage at the beginning of the crisis of the 3rd century…   82
Paweł Milejski, Analysis of cultural contexts of the elements of Prague groschen…   93
Tomasz Markiewicz, The hoard of 17th century coins from Milejów…   106
Michał Biskup, 10 zlotys 1.III.1940, a popular banknote with many secrets…   117
Marcin Markowski, Cultural heritage on the banknotes from the “Polish Rulers” series designed by Andrzej Heidrich…   121
Revievs…   137
Pro memoria…   140
Society newsletter…   141

Paweł Milejski, Analiza kontekstów kulturowych elementów grosza praskiego

ARTYKUŁ (PDF – 1,27MB)