BIULETYN NUMIZMATYCZNY Nr 4 (400) 2020

BIULETYN NUMIZMATYCZNY Nr 4 (400) 2020

SPIS TREŚCI

Jerzy Piniński, Czy denar typu Stronczyński 54 jest monetą Bolesława Kędzierzawego?
W sprawie mennictwa denarowego na Śląsku w drugiej połowie XII wieku … 
241
Wojciech A. Łonak, Dreier brandenburski znaleziony w Radłowie … 251
Ewelina Imiołczyk, Liczman z Zamku Ogrodzieniec. Próba interpretacji … 256
Michał Król, Czy mennica miejska w Poznaniu biła „koronne” szelągi w 1616 roku? … 268
Konrad Jan Waluś, Płock dla Śląska … 276
Jakub Maruszczak, Polska Odznaka Jeździecka 1935–1939.
Mało znany przyczynek do historii falerystyki okresu międzywojennego … 
283
Hieronim Czerwieniec, Święta plonów na medalach … 290
Pro memoria … 315

CONTENTS

Jerzy Piniński, Is the Penny of the Stroncz. 54 type a Coin in the Name of Duke Bolesław IV the Curly?
On the Penny Coinage Issued in Silesia in the Second Half of the 12thCentury … 
241
Wojciech A. Łonak, Brandenburgian dreier found in Radłów … 251
Ewelina Imiołczyk, A jeton from the Ogrodzieniec Castle. An attempt of interpretation …256
Michał Król, Did the city mint in Poznań struck the „Crown” schillings in 1616? … 268
Konrad Jan Waluś, Płock for Silesia … 276
Jakub Maruszczak, Polish Equestrian Badge 1935–1939.
Little-known contribution to the history of phaleristics of the interwar period … 
283
Hieronim Czerwieniec, Harvest festivals on medals … 290
Pro memoria …315

Jerzy Piniński
Czy denar typu Stronczyński 54 jest monetą Bolesława Kędzierzawego?
W sprawie mennictwa denarowego na Śląsku w drugiej połowie XII wieku

ARTYKUŁ (PDF-1,09 MB)