BIULETYN NUMIZMATYCZNY Nr 1/2021 (401)

BIULETYN NUMIZMATYCZNY Nr 1/2021 (401)

SPIS TREŚCI

Wojciech A. Łonak, Słowo od Redakcji … 1
Grzegorz Romańczyk, Mennictwo głogowskie Zygmunta Jagiellończyka … 2
Wojciech A. Łonak, Dreiery na ziemiach polskich … 13
Sławomir Fałek, Weneckie medale dewocyjne bractw religijnych (Scuola)
             z atrybutami Męki Pańskiej i Zmartwychwstającym Chrystusem … 29
Katarzyna Grabowska, Michał Grabowski, Plomba towarowa
             z Sandomierza. Przyczynek do historii fabryki Żelechowera … 53
Szczepan Rudka, Medal Modlitwa na jubileusz … 65
Z życia Towarzystwa … 69
In memoriam – Zofia Januszkiewicz (1947–2018) … 77

CONTENTS

Wojciech A. Łonak, A word from the Editor … 1
Grzegorz Romańczyk, The Głogów coinage of Sigismund Jagiellon … 2
Wojciech A. Łonak, Dreiers in Poland … 13
Sławomir Fałek, Venetian devotional medals of religious brotherhoods (Scuola)
             with the attributes of the Passion and the Resurrected Christ. … 29
Katarzyna Grabowska, Michał Grabowski, Trade seal from Sandomierz.
             Contribution to the history of the Żelechower factory … 53
Szczepan Rudka, The medal „Prayer for the Jubilee” … 65
Society newsletter … 69
In memoriam – Zofia Januszkiewicz (1947–2018) … 77

Grzegorz Romańczyk
Mennictwo głogowskie Zygmunta Jagiellończyka

ARTYKUŁ (PDF-8,24MB)