BN 2015

SPIS TREŚCI BN 2015 : 1 (377)

 • Agnieszka Smołucha-Sładkowska, Medal reprezentacyjny Sigismonda Malatesty autorstwa Mattea De′ Pasti z wyobrażeniem ″Castellum Sismondum″ na rewersie… 1
 • Borys Paszkiewicz, Grosz złotowy biskupa wrocławskiego Jana Turzona (skradziony ze zbiorów Zamku Arcybiskupiego w Kromieżyrzu)… 11
 • Jan Gustaw Rokita, Medal Martina Brunnera upamiętniający zawiązanie się Świętej Ligi przeciwko Turcji, wybity w 1684 roku… 21
 • Bogumił Sikorski, Nieznane lub mało znane monety zastępcze i żetony z obszaru byłych zaborów − rosyjskiego i austriackiego (Część I) … 29
 • Marcin Markowski, Mikołaj Kopernik na banknotach polskich i ich projektach z lat 1944-1990 (Część II)… 51
 • Pro memoria… 63
 • Kronika krajowa i zagraniczna… 66
 • Wojciech A. Łonak, Muzeum monet i Medali Jana Pawła II … 66
 • Z życia Towarzystwa… 69
 • Wydawnictwa PTN … 80

CONTENTS BN 2015 : 1 (377)

 • Agnieszka Smołucha-Sładkowska, The Portrait Medal of Sigismondo Malatesta by Matteo de′ Pasti with a representation of ″Castellum Sismondum″ on the reverse… 1
 • Borys Paszkiewicz, John Turzo, Bishop of Wrocław′s Guldengroschen (lost from the Archbishopric collection in Kromieżyrzu)… 11
 • Jan Gustaw Rokita, The medal of Martin Brunner commemorating the creation of the Holy League against Turkey, struck in 1684… 21
 • Bogumił Sikorski, Unknown or little known substitute coins and tokens from the area of the former − Russian and Austro-Hungarian annexations (Part I) … 29
 • Marcin Markowski, Nicolaus Copernicus on Polish banknotes and their designs in 1944-1990 (PartII)… 51
 • Pro memoria… 63
 • Domestic and foreign chronicle… 66
 • Wojciech A. Łonak, Museum of Coins and Medals Commemorating John Paul II … 66
 • Society newsletter… 69
 • PNS Publications … 80

SPIS TREŚCI BN 2015 : 2 (378)

 • Genowefa Horoszko, Z rynku aukcyjnego do zbiorów muzealnych. Książęca kolekcja monet pomorskich w Muzeum Narodowym w Szczecinie… 81
 • Wojciech Gibczyński, Nieznany szeląg Bogusława XIII z 1588 roku… 87
 • Jan Gustaw Rokita, Funkcje propagandowe medali ślubnych Władysława IV… 99
 • Bogumił Sikorski, Nieznane lub mało znane monety zastępcze i żetony z obszaru byłych zaborów − rosyjskiego i austriackiego (Część II) … 121
 • Konrad Jan Waluś, Jan Henryk Waluś, Pamiątki z Zagożdżonu … 131
 • Pro memoria… 145
 • Kronika krajowa i zagraniczna… 146
 • Zbigniew Bartkowiak, Skarby z doliny Prosny na wystawie w Gnieźnie … 146
 • Przemysław Pisula, Sacrum numisma … 147
 • XVII Śląska Giełda Kolekcjonerów … 148
 • Monety Expo Warsaw … 149
 • Z życia Towarzystwa… 150

SPIS TREŚCI BN 2015 : 2 (378)

 • Genowefa Horoszko, From auction market to a museum collection. Ducal collection of Pomeranian coins in the National Museum in Szczecin… 81
 • Wojciech Gibczyński, Unknown shilling of Bogislaw XIII from 1588… 87
 • Jan Gustaw Rokita, Propaganda functions of wedding medals of Władysław IV… 99
 • Bogumił Sikorski, Unknown or little known substitute coins and tokens from the area of the former − Russian and Austro-Hungarian annexations (Part II) … 121
 • Konrad Jan Waluś, Jan Henryk Waluś, Souvenirs from Zagożdżon … 131
 • Pro memoria… 145
 • Domestic and foreign chronicle… 146
 • Zbigniew Bartkowiak, Prosna river valley treasures at the exhibition in Gniezno … 146
 • Przemysław Pisula, Sacrum numisma … 147
 • XVII Silesian Collectors? Market … 148
 • Monety Expo Warsaw … 149
 • Society newsletter… 150

SPIS TREŚCI BN 2015 : 3 (379)

 • Krzysztof Jarzęcki, Mennictwo cesarzowej Kryspiny… 161
 • Wasyl Orłyk, Udział wojsk Zakonu Krzyżackiego w bitwie nad rzeką Worsklą w sierpniu 1399 r. w świetle źródeł numizmatycznych… 175
 • Dariusz Rop, Szeląg koronny Stefana Batorego z Pogonią na rewersie… 181
 • Jan Gustaw Rokita, Medal upamiętniający przystąpienie Państwa Moskiewskiego do grona Państw-Sygnatariuszy Świętej Ligi … 185
 • Bogumił Sikorski, Nieznane lub mało znane monety zastępcze i żetony z obszaru byłych zaborów − rosyjskiego i austriackiego (Część III) … 193
 • Marcin Markowski, Typy przedstawień Hermesa w szacie graficznej banknotów świata w latach 1901-1939 …213
 • Pro memoria… 233
 • Z życia Towarzystwa… 235

SPIS TREŚCI BN 2015 : 3 (379)

 • Krzysztof Jarzęcki, Coinage of the Empress Crispina… 161
 • Wasyl Orłyk, Participation of the Teutonic Order in the Battle of the Vorskla River in August 1399 in the light of numismatic sources… 175
 • Dariusz Rop, Crown schilling of Stefan Batory with coat of arms the Chaser on the reverse… 181
 • Jan Gustaw Rokita, The medal commemorating Muscovy joining the Holy League … 185
 • Bogumił Sikorski, Unknown or little known substitute coins and tokens from the area of the former − Russian and Austro-Hungarian annexations (Part III) … 193
 • Marcin Markowski, Types of Hermes representations on the world banknotes in the years 1901-1939 …213
 • Pro memoria… 233
 • Society newsletter… 235

SPIS TREŚCI BN 2015 : 4 (380)

 • Marcin Rudnicki, Arkadiusz Dymowski, Niekończąca się historia − znaleziska monet antycznych z Kujaw… 241
 • Tomasz Struk, Lokalny i państwowy pieniądz w dziejach Gubina / Guben (Część I)… 271
 • Jan Gustaw Rokita, Medal upamiętniający Odsiecz Wiedeńską i oswobodzenie Ostrzyhomia spod okupacji tureckiej. Uwagi ikonograficzne… 285
 • Bogumił Sikorski, Nieznane lub mało znane monety zastępcze i żetony z obszaru byłych zaborów − rosyjskiego i austriackiego (Część IV) … 299
 • Recenzje i nowości wydawnicze … 306
 • Pro memoria… 307
 • NBP 2016 r. Plan emisji wartości kolekcjonerskich i monet okolicznościowych…308
 • Z życia Towarzystwa… 310

CONTENTS BN 2015 : 4 (380)

 • Marcin Rudnicki, Arkadiusz Dymowski, Never ending story − finds of ancient coins from Kujawy… 241
 • Tomasz Struk, State and local money in the history of Gubin / Guben (Part I)… 271
 • Jan Gustaw Rokita, The medal commemorating the battle of Vienna and the liberation of Esztergom from the Turkish occupation. Iconographic comments… 285
 • Bogumił Sikorski, Unknown or little known substitute coins and tokens from the area of the former − Russian and Austro-Hungarian annexations (Part IV) … 299
 • Reviews … 306
 • Pro memoria… 307
 • The National Bank of Poland 2016. The plan of issue of collector money and commemorative coins…308
 • Society newsletter… 310